Rekrutacja 2018

Studia kognitywistyczne mają interdyscyplinarny charakter. Dlatego przy rekrutacji będą brane pod uwagę zarówno wyniki matury z matematyki, osiągnięcia językowe, jak i wyniki z wybranych przez kandydata przedmiotów.

W razie pytań prosimy pisać na adres: kognitywistyka@uw.edu.pl

Rozmowa z osobami, które chcą podjąć studia na kognitywistyce w trybie studiów równoległych odbędą się 10-11 lipca 2018. Więcej informacji znajdą Państwo na swoich indywidualnych kontach w IRK.

Zasady kwalifikacji

Studia równoległe

Tryb przeniesienia

 

Dokumenty, które należy złożyć, składając dokumenty po zakwalifikowaniu się na studia

Kandydat zakwalifikowany na studia pierwszego stopnia składa w terminie przewidzianym w harmonogramie następujące dokumenty:
 świadectwo dojrzałości lub dyplom IB / dyplom EB / świadectwo maturalne uzyskane za
granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem,
 podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata
założonego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów,
 dowód osobisty lub – w przypadku cudzoziemców – inny dokument potwierdzający
tożsamość kandydata (paszport), celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z
oryginałem,
 aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów
osobistych,
 podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wydrukowane po
wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne w systemie Internetowej
Rejestracji Kandydatów jego fotografii,
 dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (17 PLN),
 oświadczenie studenta o podjęciu lub kontynuowaniu studiów stacjonarnych w uczelni
publicznej,
 oświadczenie o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy o odpłatności za świadczenie usług
edukacyjnych.

DODATKOWE DOKUMENTY
Dodatkowo od kandydatów mogą być przyjmowane:
 zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia
centralnego – w przypadku olimpijczyka korzystającego ze zwolnienia
z postępowania kwalifikacyjnego zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata
konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub
organizowanego przez uczelnię, który brany jest pod uwagę w postępowaniu
kwalifikacyjnym,
 upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty
kandydata składane są przez osobę trzecią.
Uwaga!!! Dokumenty kandydat może odebrać osobiście lub może je odebrać
osoba trzecia posiadająca upoważnienie notarialne do odbioru dokumentów.