Dla rozpoczynających studia w 2014

WYMAGANIA PROGRAMOWE dla studentów MISH ubiegających się o DYPLOM LICENCJACKI na kierunku Kognitywistyka prowadzonym przez Wydział Filozofii oraz Wydział Psychologii UW

Student Kolegium MISH, który chce przystąpić do egzaminu licencjackiego na kierunku Kognitywistyka, zobowiązany jest spełnić następujące wymagania:

1. Zaliczenie wymienionych przedmiotów z programu studiów Kognitywistyka lub przedmiotów uznanych przez Dyrektora Kolegium MISH za równoważne:

a) Zajęcia, które muszą zostać zaliczone spośród oferty programowej Kognitywistyki

 ECTSWymiar godzinForma zajęćForma zaliczenia
Semestr I
Jak działa mózg: od neuronu do świadomości2.530wegz
Wstęp do kognitywistyki 2.530wz/o
Suma560
Semestr III
Pracownia EEG230lab.z/o
Lingwistyka I530+30w+ćwegz+z/o
Statystyka I z R2.530lab.z/o
Suma9.5120
Semestr IV
Psycholingwistyka eksperymentalna2.530wegz
Sztuczna inteligencja 5.030+30w+ćwegz+z/o
Lingwistyka II530+30w+ćwegz+z/o
Analiza sygnałów EEG230lab.z/o
Metody badania funkcjonującego mózgu2.530wegz
Suma17210
Semestr V i VI
Etyczne problemy w kognitywistyce2.530konwz/o
Seminarium licencjackie5.060semz/o
Licencjacki grupowy projekt badawczy1260projz/o
Praktyki licencjackie5.090praktZ
Suma24,5240

b) Zajęcia, które mogą zostać zaliczone na kierunku Kognitywistyka lub zaliczone na podstawie przedmiotu uznawanego za ich odpowiednik na innym wydziale (konieczna zgoda Dyrektora Kolegium MISH na uznanie przedmiotów spoza programu kognitywistyki za ekwiwalenty)

 ECTSWymiar godzinForma zajęćForma zaliczenia
SumaMin. 70 ECTS780
Logika i teoria mnogości I530+30w+ćwegz+z/o
Logika i teoria mnogości II530+30w+ćwegz+z/o
Wprowadzenie do matematyki I (rachunek prawdopodobieństwa)530+30w+ćwegz+z/o
Wprowadzenie do matematyki II (podstawy analizy matematycznej)530+30w+ćwegz+z/o
Wstęp do informatyki (Python)630+30w+labegz+z/o
Programowanie i projektowanie obiektowe530+30w+labegz+z/o
Podstawy statystyki630+30w+ćwegz+z/o
Procesy poznawcze430wegz
Psychologia rozwoju poznawczego2.530wegz
Metodologia badań psychologicznych430wegz
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 2.530wegz
Filozofia języka I lub Filozofia umysłu I530+30w+ćwegz+z/o
Moduł specjalizacyjny I [1]560w+ćwegz+z/o
a) Statystyka II530+30
b) Teoria obliczeń530+30
c) Filozofia języka II530+30
d) Filozofia umysłu II530+30
Moduł specjalizacyjny II [2]10120w, ćw, projegz, z/o

Łącznie wymagania na kierunku Kognitywistyka obejmują 1380 godz, tj. 126 p ECTS.

[1] Student wybiera przedmiot realizujący przynajmniej 5 punktów ECTS z puli czterech przedmiotów wchodzących w skład Modułu Specjalizacyjnego I. Wszystkie cztery przedmioty oferowane są co roku.

[2] Student wybiera przedmioty, zdobywając przynajmniej 10 punktów ECTS, z puli przedmiotów składających się na Moduł Specjalizacyjny II. Corocznie będzie podejmowana decyzja, które przedmioty specjalizacyjne będą oferowane, studenci MISH mogą zaproponować inne przedmioty, które zostaną im zaliczone jako przedmioty tego Modułu.

2. Złożenie egzaminu licencjackiego składającego się z (i) przedstawienia prezentacji z wykorzystaniem środków multimedialnych, samodzielnie opracowanego zagadnienia teoretycznego lub praktycznego związanego z tematyką seminarium licencjackiego (pracy licencjackiej) oraz (ii) egzaminu ustnego z zakresu zależnego od profilu seminarium licencjackiego wybranego przez studenta.

Lista tutorów dla osób realizujących minimum na kierunku Kognitywistyka będzie wyznaczona przez kierownika studiów kognitywistycznych.