Dla rozpoczynających studia w 2015

WYMAGANIA  PROGRAMOWE dla studentów Kolegium MISMaP ubiegających się o DYPLOM  LICENCJACKI na kierunku Kognitywistyka prowadzonym przez Wydział Filozofii oraz Wydział Psychologii UW

Student Kolegium MISMaP, który chce przystąpić do egzaminu licencjackiego na kierunku Kognitywistyka, zobowiązany jest spełnić następujące wymagania:

1. Zdobycie dyplomu ukończenia studiów na kierunku prowadzonym przez jeden z wydziałów współtworzących Kolegium MISMaP.
2. Zaliczenie wymienionych przedmiotów z programu studiów Kognitywistyka lub przedmiotów uznanych przez Dyrektora Kolegium MISMaP za równoważne:
a) Zajęcia, które powinny zostać zaliczone spośród oferty programowej Kognitywistyki

 ECTSWymiar godzinForma zajęćForma zaliczenia
Semestr I
Jak działa mózg: od neuronu do świadomości2.530wegz
Wstęp do kognitywistyki 2.530wz/o
Wstęp do językoznawstwa ogólnego2.530wegz
Suma560
Semestr III
Psychologia rozwoju poznawczego2.530wegz
Lingwistyka I530+30w+ćwegz+z/o
Suma9.5120
Semestr IV
Psycholingwistyka eksperymentalna2.530konw.egz
Sztuczna inteligencja 5.030+30w+ćwegz+z/o
Lingwistyka II530+30w+ćwegz+z/o
Suma12.5210
Semestr V i VI
Etyczne problemy w kognitywistyce2.530konwz/o
Seminarium licencjackie5.060semz/o
Licencjacki grupowy projekt badawczy1260projz/o
Suma19.5240

b) Zajęcia, które mogą zostać zaliczone na kierunku Kognitywistyka lub zaliczone na podstawie przedmiotu uznawanego za ich odpowiednik na innym wydziale (konieczna zgoda Dyrektora Kolegium MISMaP na uznanie przedmiotów spoza programu kognitywistyki za ekwiwalenty).

 ECTSWymiar godzinForma zajęćForma zaliczenia
SumaMin. 76,5 ECTS870
Logika i teoria mnogości I 530+30w+ćwegz+z/o
Logika i teoria mnogości II530+30w+ćwegz+z/o
Wprowadzenie do matematyki I (rachunek prawdopodobieństwa)530+30w+ćwegz+z/o
Wprowadzenie do matematyki II (wstęp do analizy matematycznej)530+30w+ćwegz+z/o
Wstęp do informatyki (Python)630+30w+labegz+z/o
Programowanie i projektowanie obiektowe (JAVA)530+30w+labegz+z/o
Podstawy statystyki630+30w+ćwegz+z/o
Statystyka I z R (statystyka komputerowa)2,530Labz/o
Psychologia eksperymentalna2,530ćwz/o
Procesy poznawcze430Wegz
Metodologia badań psychologicznych lub 430Wegz
Filozofia nauki i metodologia nauk (oferta Instytutu Socjologii )
Filozofia języka I lub Filozofia umysłu I530+30w+ćwegz+z/o
Pracownia EEG i analiza sygnałów EEG460labz/o
Metody badania funkcjonującego mózgu2,530Wegz
Moduł specjalizacyjny I [1]560w+ćwegz+z/o
a) Statystyka II530+30
b) Teoria obliczeń530+30
c) Filozofia języka II530+30
d) Filozofia umysłu II530+30
Moduł specjalizacyjny II [2]10120w, ćw, projegz, z/o

Łącznie wymagania na kierunku Kognitywistyka obejmują 1350 godz, tj.  123,5  p ECTS.

[1] Student wybiera przedmiot realizujący przynajmniej 5 punktów ECTS z puli czterech przedmiotów wchodzących w skład Modułu Specjalizacyjnego I. Wszystkie cztery przedmioty oferowane są co roku.

[2] Student wybiera przedmioty, zdobywając przynajmniej 10 punktów ECTS, z puli przedmiotów składających się na Moduł Specjalizacyjny II. Corocznie będzie podejmowana decyzja, które przedmioty specjalizacyjne będą oferowane, studenci MISH mogą zaproponować inne przedmioty, które zostaną im zaliczone jako przedmioty tego Modułu.

3. Egzamin licencjacki składa się z (i) przedstawienia prezentacji z wykorzystaniem środków multimedialnych, samodzielnie opracowanego zagadnienia teoretycznego lub praktycznego któremu poświęcona była jego praca licencjacka oraz (ii) egzaminu ustnego z zakresu zależnego od profilu seminarium licencjackiego wybranego przez studenta.