Opisy zajęć dla I roku

Logika i teoria mnogości I

Na wykładzie w systematyczny sposób będą wprowadzane podstawowe pojęcia logiki i teorii mnogości; wykład będzie zawierał również teoretyczne omówienie technik dowodzenia, używanych w naukach formalnych.

Na ćwiczeniach studenci będą rozwiązywać zadania dotyczące materiału kursu. W szczególności, celem ćwiczeń jest praktyczne zapoznanie studentów z technikami dowodzenia, używanymi w naukach formalnych; ćwiczenia mają również umożliwić studentowi zapoznanie się z podstawowymi pojęciami logiki i teorii mnogości na poziomie pozwalającym wykorzystywać je w zadaniach.

Wprowadzenie do matematyki I

Wykład ma charakter podstawowy, obejmuje zagadnienia z matematyki, które są warunkiem dalszego opanowania technik matematycznych niezbędnych z punktu widzenia studiów kognitywistycznych, w szczególności elementarnych pojęć analizy matematycznej, algebry liniowej oraz matematyki dyskretnej. Zakres tematyczny dostosowany jest do programu studiów, przygotowując słuchaczy do zajmowania się zarówno teoretycznymi, jak i praktycznymi zagadnieniami (w szczególności statystyki, obróbki danych, programowania). Dostarcza także przykładów i uzupełnia się w naturalny sposób z wykładami z Logiki i Teorii Mnogości. Buduje sprawność w posługiwaniu się narzędziami matematycznymi, niezbędnymi zarówno dla osób zainteresowanych praktycznymi zastosowaniami, jak i dla osób mających zainteresowania teoretyczne.

Wykładowi towarzyszą ćwiczenia, w których ramach nabywana wiedza będzie ćwiczona w praktyce. Po zajęciach student posiada wiedzę na temat podstawowych pojęć analizy matematycznej i algebry liniowej, umie zastosować w praktyce te pojęcia i jest przygotowany do dalszego zajmowania się zagadnieniami matematycznymi niezbędnymi studentowi kognitywistyki.

Wstęp do informatyki

Zadaniem przedmiotu jest wprowadzenie studentów do systemów operacyjnych (Unix) i języków skryptowych (shell, python). Nacisk będzie położony na umiejętności praktyczne, tzn. programowanie.

Jak działa mózg: od neuronu do świadomości

Celem wykładu jest przedstawienie zasad przetwarzania informacji w mózgu człowieka oraz fizjologicznych podstaw zachowania i umysłu. Dynamicznie rozwijająca się w ostatnich latach neurobiologia pozwala zrozumieć mechanizmy działania centralnego układu nerwowego – od wzbudzenia pojedynczego neuronu, poprzez automatyzmy sieci komórek nerwowych, aż do złożonych procesów percepcji, uwagi i zapamiętywania. Na wykładzie zostaną przedstawione również współczesne hipotezy na temat integracyjnych mechanizmów działania mózgu oraz neurobiologiczne hipotezy świadomości. Mimo, że do zrozumienia wykładu nie są potrzebne żadne wstępne wiadomości z biologii lub informatyki program obejmuje szeroki przegląd współczesnych poglądów na działanie mózgu.

Wstęp do językoznawstwa ogólnego

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z głównymi problemami językoznawstwa ogólnego oraz przygotowanie ich do studiowania (samodzielnego i pod kierunkiem nauczycieli akademickich) innych dyscyplin lingwistycznych.

„Wstęp do językoznawstwa” jest więc pomyślany jako przedmiot  propedeutyczny. Chodzi w nim nie tylko o dostarczenie studentom pewnej porcji wiedzy na temat budowy języka oraz sposobów jego używania, ale również zapoznanie ich z głównymi narzędziami i metodami współczesnej lingwistyki, wdrożenie do samodzielnej, twórczej lektury tekstów naukowych, pomoc w opanowaniu językoznawczego żargonu.

Wstęp do kognitywistyki

Na zajęciach studenci zapoznają się z tym, w jaki sposób powstawał interdyscyplinarny projekt nauk kognitywnych  oraz jakie są jego podstawowe paradygmaty. Omówione  zostaną podstawowe problemy badawcze i próby ich rozwiązania. Tematami poruszanymi na zajęciach będą m.in.: klasyczny kognitywizm, modele obliczeniowe, koneksjonizm, sztuczna inteligencja, emergentyzm, teoria układów dynamicznych, probabilistyczne modele poznania, poznanie ucieleśnione, pojęcie reprezentacji i jego krytyka.

Metodologia badań psychologicznych

Wykład poświęcony jest wprowadzeniu w problematykę badań psychologicznych. Tematem zajęć będzie specyfika psychologii jako nauki, przebieg procesu badawczego, status pojęć psychologicznych oraz charakterystyka metod badawczych stosowanych w tej dyscyplinie. Omówione będą zalety i wady podejścia ilościowego w badaniu zachowania się człowieka, rola statystyki. Wykład obejmować będzie również elementy filozofii nauki.

Logika i teoria mnogości II

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i technikami stosowanymi w formalnej teorii składni i semantyki, a także z ważnymi rezultatami teoriomnogościowymi, wykraczającymi poza kurs Logiki I.

Na ćwiczeniach studenci będą rozwiązywać zadania dotyczące materiału kursu. W szczególności, celem ćwiczeń jest praktyczne przyswojenie sobie podstawowych pojęć formalnej teorii składni i semantyki na poziomie umożliwiającym wykorzystywanie ich w zadaniach. Zajęcia mają także pozwolić studentowi na swobodne posługiwanie się pojęciem liczby porządkowej i kardynalnej oraz dać mu znajomość podstawowych struktur algebraicznych.

Wprowadzenie do matematyki II

Wykład stanowi kontynuację wykładu podstawowego, obejmuje bardziej zaawansowane zagadnienia z matematyki, które są niezbędne dla dalszego opanowania technik matematycznych niezbędnych z punktu widzenia studiów kognitywistycznych, w szczególności bardziej zaawansowanych pojęć analizy matematycznej, algebry liniowej oraz matematyki dyskretnej. Zakres tematyczny dostosowany jest do programu studiów kognitywistycznych, w szczególności przygotowuje słuchaczy do zajmowania się zarówno teoretycznymi, jak i praktycznymi zagadnieniami (w szczególności statystyki, obróbki danych, programowania). Dostarcza także przykładów i uzupełnia się w naturalny sposób  z wykładami z Logiki. Buduje sprawność w posługiwaniu się narzędziami matematycznymi, niezbędnymi zarówno dla osób zainteresowanych praktycznymi zastosowaniami, jak i dla osób mających zainteresowania teoretyczne.

Wstęp do filozofii

Zajęcia będą wprowadzeniem do lektury tekstów filozoficznych i dyskusji nad stawianymi w filozofii od wieków pytań ontologicznych, epistemologicznych i aksjologicznych. Głównym celem zajęć jest wykształcenie umiejętności: interpretacji, argumentacji, dyskusji, stawiania pytań, krytyki.

Na zajęciach omówione zostaną główne problemy i koncepcje filozoficzne, które w dużym stopniu ukształtowały współczesny dyskurs naukowy. W wyborze tematów zajęć zostanie położony nacisk na problemy związane z szeroko rozumianym problemem poznania i umysłu.

W ramach zajęć studenci będą czytać teksty historyczne, przedstawiające problemy i koncepcje filozoficzne, razem ze współczesnymi komentarzami zawierającymi krytykę stanowisk historycznych oraz obrazującymi szerszy, współczesny horyzont danego zagadnienia.

Podstawy statystyki

Program obejmuje znajomość miar statystyki opisowej dla różnego rodzaju skal pomiarowych, nadto teorię estymacji parametrów populacji. W drugiej części semestru przedstawione zostaną podstawy indukcyjnego wnioskowania statystycznego, błędy wnioskowania, własności estymatorów, centralne twierdzenie graniczne L-L. Ilustracja metod statystycznych będzie zawierać przykłady testów parametrycznych i nieparametrycznych, np. t-Studenta dla prób zależnych i niezależnych, miary siły związku r-Pearsona, test chi-kwadrat i inne.

Program ćwiczeń obejmuje trening umiejętności operowania wiedzą nabytą na wykładzie oraz uzupełnienie treści teoretycznych prezentowanych na wykładzie o koncepcję skal pomiarowych, pojęcie wskaźnika, podstawy rachunku prawdopodobieństwa. Aplikacja przedstawionych na wykładzie metod będzie szczegółowo dyskutowana na ćwiczeniach oraz ilustrowana wydrukami rezultatów analizy omawianych danych ze znanych, najbardziej rozpowszechnionych pakietów statystycznych.

Procesy poznawcze

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi paradygmatami, teoriami, pojęciami i badaniami psychologii poznawczej. Szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia poznawczej psychologii języka. Omówione zostaną najważniejsze metody badania w psychologii poznawczej. Prezentowane będą klasyczne teorie i eksperymenty, ale najwięcej czasu poświęcimy najnowszym podejściom.

Psychologia eksperymentalna

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu psychologii ogólnej dotyczącej zarówno warsztatu empirycznego jak i teorii. Na każdych zajęciach planujemy przeprowadzanie demonstracji wybranych zjawisk i zależności. Część tych demonstracji po przygotowaniu i przeprowadzeniu na zajęciach będzie kontynuowana w postaci prac domowych dla studentów. Ważnym zadaniem będzie opanowanie umiejętności opisywania badań i opracowywania ich wyników w postaci zwięzłego raportu. Będziemy starali się też o wyrobienie umiejętności znajdowania zastosowań dla działań „w świecie realnym” na podstawie wyników badań empirycznych. Tematami ćwiczeń będą podstawowe prawa, zależności i mechanizmy dotyczące między innymi: percepcji, uczenia się, pamięci, uwagi, myślenia, języka, inteligencji, twórczości, emocji, motywacji, oraz wybranych zagadnień psychologii rozwojowej, osobowości i psychologii społecznej.