Praktyki na kierunku kognitywistyka

Zgodnie z programem studiów od 2019 r. studenci kognitywistyki powinni zrealizować praktyki w wymiarze 90 godzin. Studenci, którzy realizują program od 2017 r. zobowiązani są wyrobić 60 godzin praktyk. Praktyki można odbywać od 4 semestru studiów. Miejsce odbywania praktyk należy ustalić indywidualnie z Pełnomocnikiem ds. praktyk.

Jeśli instytucja/firma oferująca praktyki podpisała wcześniej porozumienie z Wydziałem Filozofii, to wystarczy wystawienie przez praktykodawcę „Wniosku o skierowanie na praktyki”. Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Pełnomocnika.

Jeśli instytucja/firma nie podpisała wcześniej takiej umowy, to konieczne jest zawarcie odpowiedniego porozumienia oraz wypełnienie „Wniosku o skierowanie na praktyki”. Dokumenty należy dostarczyć do Pełnomocnika ds. praktyk w trzech egzemplarzach. Pozytywne rozpatrzenie wniosku zależy od profilu firmy i programu praktyk. Na koniec praktyki student dostarcza „Zaświadczenie o odbyciu praktyk”, które stanowi podstawę zaliczenia praktyk.

Praktyki zalicza Pełnomocnik na podstawie programu praktyk i opinii praktykodawcy.

Pełnomocnik ds. praktyk na kierunku kognitywistyka: dr Joanna Komorowska-Mach, kontakt:j.komorowska-mach[at]uw.edu.pl

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim poradnikiem o praktykach.

  1. Zasady odbywania praktyk na kierunku kognitywistyka
  2. Porozumienie indywidualne (umowa)
  3. Wniosek o skierowanie na praktyki (załącznik 1 do umowy)
  4. Zaświadczenie o odbyciu praktyk (załącznik 2 do umowy)
  5. Informacja dotycząca przetwarzania przez Uniwersytet danych osobowych (załącznik 3 do umowy)
  6. Informacja dotycząca przetwarzania przez Uniwersytet danych osobowych osób reprezentujących Instytucję (załącznik 4 do umowy)
  7. Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia/działalności gospodarczej