Praktyki na kierunku kognitywistyka

Zgodnie z programem studiów (od 2017) studenci kognitywistyki powinni zrealizować praktyki w wymiarze 60 godzin. Praktyki można odbywać od 4 semestru studiów. Miejsce odbywania praktyk należy ustalić indywidualnie z Pełnomocnikiem ds. praktyk.

Jeśli instytucja/firma oferująca praktyki podpisała wcześniej porozumienie z Wydziałem Filozofii i Socjologii, to wystarczy wystawienie przez praktykodawcę „Wniosku o skierowanie na praktyki”. Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Pełnomocnika.

Jeśli instytucja/firma nie podpisała wcześniej takiej umowy, to konieczne jest zawarcie odpowiedniego porozumienia oraz wypełnienie „Wniosku o skierowanie na praktyki”. Dokumenty należy dostarczyć do Pełnomocnika ds. praktyk w trzech egzemplarzach. Pozytywne rozpatrzenie wniosku zależy od profilu firmy i programu praktyk. Na koniec praktyki student dostarcza „Zaświadczenie o odbyciu praktyk”, które stanowi podstawę zaliczenia praktyk.

Praktyki zalicza Pełnomocnik na podstawie programu praktyk i opinii praktykodawcy.

Pełnomocnik ds. praktyk na kierunku kognitywistyka: dr Joanna Komorowska-Mach, j.komorowska-mach[at]uw.edu.pl

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim poradnikiem o praktykach.

  1. Zasady odbywania praktyk na kierunku kognitywistyka
  2. Porozumienie indywidualne
  3. Wniosek o skierowanie na praktyki
  4. Zaświadczenie o odbyciu praktyk
  5. Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia/działalności gospodarczej