Praktyki na kierunku kognitywistyka

PRAKTYKI OBOWIĄZKOWE

Zgodnie z programem studiów od 2019 r. studenci kognitywistyki powinni zrealizować praktyki w wymiarze 90 godzin. Studenci, którzy realizują program od 2017 r. zobowiązani są wyrobić 60 godzin praktyk. Praktyki można odbywać od 4 semestru studiów.

Miejsce odbywania praktyk należy ustalić indywidualnie z Pełnomocnikiem ds. praktyk – dr Natalią Karczewską.

Jeśli instytucja/firma oferująca praktyki podpisała wcześniej porozumienie z Wydziałem Filozofii (np. Instytut Biologii Doświadczalnej, Instytut Podstaw Informatyki PAN), to wystarczy wystawienie przez praktykodawcę „Wniosku o skierowanie na praktyki”. Wypełniony wniosek w trzech egzamieplarzech należy dostarczyć do sekretariatu kognitywistyki przed rozpoczęciem praktyk.

Jeśli instytucja/firma nie podpisała wcześniej takiej umowy, to konieczne jest zawarcie odpowiedniego porozumienia oraz wypełnienie „Wniosku o skierowanie na praktyki”. Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu w trzech egzemplarzach. Na koniec praktyki student dostarcza „Zaświadczenie o odbyciu praktyk” oraz uzupełniony „Dziennik praktyk”, które stanowią podstawę zaliczenia. Praktyki zalicza Pełnomocnik ds. praktyk.

Skierowanie lub/i porozumienie należy dostarczyć do sekretariatu na minimum trzy dni robocze przed rozpoczęciem praktyki celem zgłoszenia studenta do ubezpieczenia NNW.

Materiały do pobrania

  1. Zasady odbywania praktyk na kierunku kognitywistyka
  2. Porozumienie indywidualne (umowa)
  3. Wniosek o skierowanie na praktyki (załącznik 1 do umowy)
  4. Zaświadczenie o odbyciu praktyk (załącznik 2 do umowy)
  5. Informacja dotycząca przetwarzania przez Uniwersytet danych osobowych (załącznik 3 do umowy)
  6. Informacja dotycząca przetwarzania przez Uniwersytet danych osobowych osób reprezentujących Instytucję (załącznik 4 do umowy) 
  7. Dziennik praktyk

Przykładowe dzienniki praktyk

  1. kognitywistyka_przykład_firma
  2. kognitywistyka_przykład_laboratorium
  3. kognitywistyka_przykład_szkoła

PRAKTYKI NIEOBOWIĄZKOWE 

Praktyki nieobowiązkowe są koordynowane przez Biuro Karier, które przygotowuje indywidualne porozumienia z firmami. Student, kieruje do Biura mailowo prośbę o przygotowanie porozumienia lub wystawienie skierowania, przesyłając wypełniony formularz praktykanta.

Dokument musi zostać przesłany do Biura Karier UW na adres mailowy: biurokarier[at]adm.uw.edu.pl, co najmniej 14 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia praktyk.

Formularz do pobrania na stronie: https://biurokarier.uw.edu.pl/dla-studentow-doktorantow-i-absolwentow/praktyki-i-staze-studenckie/praktyki-nieobowiazkowe/