Praktyki na kierunku kognitywistyka

Praktyki obowiązkowe 

Zgodnie z programem studiów od 2019 r. studenci kognitywistyki powinni zrealizować praktyki w wymiarze 90 godzin. Studenci, którzy realizują program od 2017 r. zobowiązani są wyrobić 60 godzin praktyk. Praktyki można odbywać od 4 semestru studiów. Miejsce odbywania praktyk należy ustalić indywidualnie z Pełnomocnikiem ds. praktyk.

Jeśli instytucja/firma oferująca praktyki podpisała wcześniej porozumienie z Wydziałem Filozofii (np. Instytut Biologii Doświadczalnej, Instytut Podstaw Informatyki PAN), to wystarczy wystawienie przez praktykodawcę „Wniosku o skierowanie na praktyki”. Wypełniony wniosek w trzech egzamieplarzech należy dostarczyć do sekretariatu kognitywistyki przed rozpoczęciem praktyk.

Jeśli instytucja/firma nie podpisała wcześniej takiej umowy, to konieczne jest zawarcie odpowiedniego porozumienia oraz wypełnienie „Wniosku o skierowanie na praktyki”. Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu w trzech egzemplarzach. Na koniec praktyki student dostarcza „Zaświadczenie o odbyciu praktyk”, które stanowi podstawę zaliczenia praktyk.

W świetle obecnie obowiązujących zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie ma możliwości zaliczenia praktyk zawodowych na podstawie wcześniejszego zatrudnienia.

Praktyki zalicza Pełnomocnik na podstawie programu praktyk i opinii praktykodawcy.

Pełnomocnik ds. praktyk na kierunku kognitywistyka: dr Natalia Karczewska

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim poradnikiem o praktykach.

  1. Zasady odbywania praktyk na kierunku kognitywistyka
  2. Porozumienie indywidualne (umowa)
  3. Wniosek o skierowanie na praktyki (załącznik 1 do umowy)
  4. Zaświadczenie o odbyciu praktyk (załącznik 2 do umowy)
  5. Informacja dotycząca przetwarzania przez Uniwersytet danych osobowych (załącznik 3 do umowy)
  6. Informacja dotycząca przetwarzania przez Uniwersytet danych osobowych osób reprezentujących Instytucję (załącznik 4 do umowy) 

 

Praktyki nieobowiązkowe

Praktyki nieobowiązkowe są koordynowane przez Biuro Karier, które przygotowuje indywidualne porozumienia z firmami. Student, kieruje do Biura mailowo prośbę o przygotowanie porozumienia lub wystawienie skierowania, przesyłając wypełniony formularz praktykanta.

Dokument musi zostać przesłany do Biura Karier UW na adres mailowy: biurokarier@adm.uw.edu.pl, co najmniej 14 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia praktyk.

Formularz do pobrania na stronie: https://biurokarier.uw.edu.pl/dla-studentow-doktorantow-i-absolwentow/praktyki-i-staze-studenckie/praktyki-nieobowiazkowe/