Studia II stopnia

Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku kognitywistyka trwają cztery semestry. Oferta skierowana jest zarówno do absolwentów studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski, jak i do absolwentów innych kierunków i uczelni zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i zdobyciem praktycznych umiejętności korzystania z nowoczesnych metod badawczych stosowanych w kognitywistyce i naukach pokrewnych.

Program studiów skupia się na dwóch obszarach badań empirycznych, tzw. „ścieżkach tematycznych”.

  1. W ramach ścieżki neurokognitywistycznej studenci zyskują dogłębną wiedzę teoretyczną i metodologiczną z zakresu mózgowych (i szerzej – biologicznych), podstaw procesów umysłowych, posługiwania się nowoczesnymi technikami badania aktywności mózgu oraz planowania i analizy badań z ich użyciem. Uczą się też wykorzystywać nowe technologie do wspierania rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży, diagnozy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
  2. W ramach ścieżki obliczeniowej studenci zyskują pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw i metod modelowania procesów umysłowych, językowych i społecznych. Nacisk położony jest na zachowanie człowieka i jego wytwory oraz na środowiskowe i kulturowe, a nie tylko neuronalne, czynniki je determinujące. Stąd wyeksponowanie w tej ścieżce języka i jego przetwarzania.

Obligatoryjne zajęcia wprowadzające (25% ECTS) i wybór jednej ze ścieżek (15% ECTS) zapewniają uzyskanie niezbędnego minimum umiejętności, w jakie powinien być wyposażony współczesny kognitywista. Jednocześnie zachowana zostaje duża plastyczność i swoboda w kształtowaniu przez studentów własnego toku studiów (ponad 50% ECTS), pozwalająca również zainteresowanym na pełne lub częściowe zrealizowanie obu ścieżek.

Unikalną cechą programu tych studiów jest nacisk kładziony na przekazanie studentom praktycznego doświadczenia. Poprzez realny udział w pracach zespołów badawczych i poprzez praktyki zawodowe w firmach z sektora B+R studenci mają okazję zdobyć doświadczenie w prowadzeniu badań, stosowaniu adekwatnych metod, technik badawczych i nowych technologii.

Studia magisterskie na kierunku kognitywistyka dają możliwość nabycia cennych i poszukiwanych na rynku pracy umiejętności, jak tworzenie modeli obliczeniowych wyjaśniających zjawiska poznawcze i społeczne (np. podejmowanie decyzji), drążenie i analiza danych (data mining), przetwarzanie języka naturalnego, tworzenie technologii edukacyjnych, rehabilitacyjnych, wspierających rozwój, czy wspomagających osoby niepełnosprawne.