Jak dostać się na K2?

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny.* Kandydaci kwalifikowani są na podstawie egzaminu pisemnego**. Egzamin obejmuje treści poruszane w lekturach, których spis dostępny jest tutaj. Zakwalifikowanych na studia zostanie maksymalnie 35 osób, które osiągnęły najlepsze wyniki na egzaminie, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 60% wyniku maksymalnego.

Więcej informacji i zapisy na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz na stronie studiów II stopnia.


Terminy rekrutacji

Tura rekrutacji
Początek rejestracji
Koniec rejestracji
Termin egzaminu
Ogłoszenie wyników
Przyjmowanie dokumentów
I tura (lipcowa)
3.06.2020
3.07.2020
10.07.2020
17.07.2020
I tura:
20–22.07.2020
II tura:
23–24.07.2020

  • W przypadku niezłożenia dokumentów przez wszystkich zakwalifikowanych kandydatów w I turze składania dokumentów (do 22 lipca), w dalszych turach zapraszane będą kolejne osoby z listy rezerwowej.

  • W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w rekrutacji lipcowej we wrześniu odbędzie się druga tura rekrutacji. Jej terminy pojawią się tu na początku sierpnia.* UWAGA: Osoby, które są w trakcie kończenia studiów uprawniających do podjęcia studiów drugiego stopnia, mogą zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów UW i wziąć udział w rekrutacji jeszcze przed uzyskaniem dyplomu. Żeby jednak zostać przyjętym, po pomyślnym przejściu procesu rekrutacji, dyplom (lub zaświadczenie o jego uzyskaniu wydane przez właściwą uczelnię) należy przedłożyć w momencie składania dokumentów!

** Od roku akademickiego 2019/2020 studia II stopnia z kognitywistyki są prowadzone w języku angielskim. Również egzamin wstępny przeprowadzony będzie w tym języku. Kandydaci muszą udokumentować znajomość angielskiego przynajmniej na poziomie B2. Lista certyfikatów uznawanych przez Uniwersytet Warszawski znajduje się tutaj.