Program studiów od 2020

Rok IECTSWymiar godzinForma zajęćForma zaliczenia
Semestr 1
Logika i teoria mnogości I460w+ćwegz+z/o
Wprowadzenie do matematyki I560w+ćwegz+z/o
Jak działa mózg: od neuronu do świadomości330wegz
Wstęp do kognitywistyki330wegz
Wstęp do językoznawstwa ogólnego330wegz
Metodologia badań psychologicznych330wegz
Podstawy statystyki460konegz
E-learning informatyczny230ćwz/o
Lektorat z języka obcego [1]260lektz/o
BHP0,54z
Ochrona własności intelektualnej0,54z
W-F [‎2]90z/o
Razem (semestr 1)30488
Semestr 2
Logika i teoria mnogości II560w+ćwegz+z/o
Wprowadzenie do matematyki II560w+ćwegz+z/o
Wstęp do informatyki660w+labegz+z/o
Statystyka I - metody statystyczne w naukach społecznych330ćwz/o
Psychologia procesów poznawczych I330wegz
Psychologia eksperymentalna330ćwz/o
Wstęp do filozofii330konwz/o
Lektorat z języka obcego [1]260lektz/o
Razem (semestr 2):30360
Rok IIECTSWymiar godzinForma zajęćForma zaliczenia
Semestr 3
Metody badania funkcjonującego mózgu330wegz
Psychologia procesów poznawczych II330wegz
Filozofia umysłu I460w+ćwegz+z/o
Filozofia języka I460w+ćwegz+z/o
Programowanie i projektowanie obiektowe460w+labegz+z/o
Lingwistyka I460w+ćwegz+z/o
Statystyka I z R 460labz/o
Pracownia EEG230labz/o
Lektorat z języka obcego [1]260lektz/o
Razem (semestr 3):30450
Semestr 4
Psycholingwistyka eksperymentalna330konwz/o
Sztuczna inteligencja560w+ćwegz+z/o
Lingwistyka II560w+ćwegz+z/o
Analiza sygnałów EEG230labz/o
Psychologia rozwoju poznawczego330wegz
Lektorat z języka obcego [1]260lektz/o
Egzamin certyfikacyjny z języka obcego [‎1]20z/o
Moduł specjalizacyjny I [‎3]8120w/ćw/konw./semegz+z/o
Statystyka II: modele liniowe460
Teoria obliczeń460
Filozofia języka II460
Filozofia umysłu II460
Wprowadzenie do neuronauki poznawczej460
Razem (semestr 4):30390
Rok IIIECTSWymiar godzinForma zajęćForma zaliczenia
Semestr 5
Etyczne problemy w kognitywistyce 330konwz/o
Academic writing and speaking330konwz/o
Seminarium licencjackie
nie przypisuje się30semz/o
Przedmioty ogólnouniwersyteckie [‎4]9z/o
Moduł specjalizacyjny II [5]15≥ 120w, ćw, projegz, z/o
Razem (semestr 5):30≥ 210 + przedmioty OG
Semestr 6ECTSWymiar godzinForma zajęćForma zaliczenia
Seminarium licencjackie 630semz/o
Licencjacki grupowy projekt badawczy9120projz/o
Praktyki licencjackie [6]590praktz
Moduł specjalizacyjny II [5]10≥ 90w, ćw, projegz, z/o
Razem (semestr 6):30≥ 330
Razem 3 lata:180≥ 2228 (+OG)
  1. Student może obrać dowolny język obcy w ramach lektoratu i odpowiednio podejść do egzaminu certyfikacyjnego z dowolnego języka. Jednak podstawowym językiem obcym w kognitywistyce jest język angielski, którego znajomość bierna i czynna jest wymagana w programie. Lektoraty są rozliczane rocznie, a nie semestralnie (w ciągu pierwszego i drugiego roku należy rozliczyć po 120 godzin lektoratu w roku).
  2. Student musi zaliczyć przedmiot W-F do końca 5-ego semestru.
  3. Student wybiera przedmioty realizujące przynajmniej 8 punktów ECTS z puli pięciu przedmiotów wchodzących w skład Modułu Specjalizacyjnego I. Wszystkie pięć przedmiotów oferowanych jest co roku.
  4. Student musi zaliczyć przedmioty ogólnouniwersyteckie do końca 5-ego semestru.
  5. Student wybiera przedmioty, zdobywając przynajmniej 25 punktów ECTS, z puli przedmiotów składających się na Moduł Specjalizacyjny II. Corocznie podejmowana jest decyzja, które przedmioty specjalizacyjne będą oferowane. Moduł Specjalizacyjny II obejmie co najmniej dziesięć przedmiotów. Student musi, realizując 25 punktów ECTS, jednocześnie zrealizować przynajmniej 210 godzin zajęć Moduły Specjalizacyjnego II. W ramach Modułu Specjalizacyjnego II można zrealizować wcześniej niezaliczane zajęcia z Modułu Specjalizacyjnego I.
  6. Student może realizować praktyki studenckie od 4-ego semestru studiów.

Efekty kształcenia na kognitywistyce w załączniku.