Dla rozpoczynających studia w 2020 i później

WYMAGANIA PROGRAMOWE dla studentów Kolegium MISMaP ubiegających się o DYPLOM LICENCJACKI na kierunku Kognitywistyka
prowadzonym przez Wydział Filozofii oraz Wydział Psychologii UW

Student Kolegium MISMaP, który chce przystąpić do egzaminu licencjackiego na kierunku Kognitywistyka, zobowiązany jest spełnić następujące wymagania:

1. Zdobycie dyplomu ukończenia studiów na kierunku prowadzonym przez jeden z wydziałów współtworzących Kolegium MISMaP.

2. Zaliczenie wymienionych przedmiotów z programu studiów Kognitywistyka lub przedmiotów uznanych przez Dyrektora Kolegium MISMaP za równoważne:

a) Zajęcia, które powinny zostać zaliczone spośród oferty programowej Kognitywistyki

 ECTSWymiar godzinForma zajęćForma zaliczenia
Semestr I
Jak działa mózg: od neuronu do świadomości3,030wegz
Wstęp do kognitywistyki 3,030wz/o
Wstęp do językoznawstwa ogólnego3,030wegz
Suma9,090
Semestr III
Lingwistyka I4,030+30w+ćwegz+z/o
Suma4,060
Semestr IV
Psychologia rozwoju poznawczego3,030wegz
Psycholingwistyka eksperymentalna3,030konw.egz
Sztuczna inteligencja 5,030+30w+ćwegz+z/o
Lingwistyka II5,030+30w+ćwegz+z/o
Suma16,0180
Semestr V
Etyczne problemy w kognitywistyce3,030konwz/o
Seminarium licencjackie -30semz/o
Suma3,060
Semestr VI
Seminarium licencjackie 6,030semz/o
Licencjacki grupowy projekt badawczy9,0120projz/o
Suma15,0150

b) Zajęcia, które mogą zostać zaliczone na kierunku Kognitywistyka lub zaliczone na podstawie przedmiotu uznawanego za ich odpowiednik na innym wydziale (konieczna zgoda Dyrektora Kolegium MISMaP na uznanie przedmiotów spoza programu kognitywistyki za ekwiwalenty).

 ECTSWymiar godzinForma zajęćForma zaliczenia
SumaMin. 75 ECTS900
Logika i teoria mnogości I 4,030+30w+ćwegz+z/o
Logika i teoria mnogości II5,030+30w+ćwegz+z/o
Wprowadzenie do matematyki I (rachunek prawdopodobieństwa)5,030+30w+ćwegz+z/o
Wprowadzenie do matematyki II (wstęp do analizy matematycznej)5,030+30w+ćwegz+z/o
Wstęp do informatyki (Python)6,030+30w+labegz+z/o
Programowanie i projektowanie obiektowe (JAVA)4,030+30w+labegz+z/o
Podstawy statystyki4,060konegz+z/o
Statystyka I z R 4,060labz/o
Psychologia eksperymentalna3,030ćwz/o
Psychologia procesów poznawczych I i II6,030+30w + wegz
Metodologia badań psychologicznych lub Filozofia nauki i metodologia nauk (oferta Instytutu Socjologii )3,030wegz
Filozofia języka I lub Filozofia umysłu I4,030+30w+ćwegz+z/o
Pracownia EEG i analiza sygnałów EEG4,060labz/o
Metody badania funkcjonującego mózgu3,030wegz
Moduł specjalizacyjny I [1]4,060w+ćwegz+z/o
a) Statystyka II4,030+30
b) Teoria obliczeń4,030+30
c) Filozofia języka II4,030+30
d) Filozofia umysłu II4,030+30
e) Wprowadzenie do neuronauki poznawczej4,030+30
Moduł specjalizacyjny II [2]1090w, ćw, projegz, z/o

Łącznie wymagania na kierunku Kognitywistyka obejmują 1440 godz, tj. 122 p ECTS.

[1] Student wybiera przedmiot realizujący przynajmniej 4 punktów ECTS z puli pięciu przedmiotów wchodzących w skład Modułu Specjalizacyjnego I. Wszystkie pięć przedmiotów oferowanych jest co roku.

[2] Student wybiera przedmioty, zdobywając przynajmniej 10 punktów ECTS, z puli przedmiotów składających się na Moduł Specjalizacyjny II. Corocznie będzie podejmowana decyzja, które przedmioty specjalizacyjne będą oferowane, studenci mogą zaproponować inne przedmioty, które za zgodą kierownika studiów zostaną im zaliczone jako przedmioty tego Modułu.

2. Egzamin licencjacki składa się z (i) przedstawienia prezentacji z wykorzystaniem środków multimedialnych, samodzielnie opracowanego zagadnienia teoretycznego lub praktycznego któremu poświęcona była jego praca licencjacka oraz (ii) egzaminu ustnego z zakresu zależnego od profilu seminarium licencjackiego wybranego przez studenta.