Program studiów II stopnia od roku akademickiego 2018/2019

Studia składają się z dwóch etapów (rok 1, rok 2). Do rozliczenia każdego etapu student musi uzyskać 60 punktów ECTS. Aby uzyskać tytuł zawodowy magistra kognitywistyki student musi napisać pracę dyplomową i złożyć egzamin magisterski.

Proszę kliknąć tu, aby przenieść się na dół strony, do spisu modułów (przedmiotów) z podziałem na poszczególne semestry.

Bloki kształcenia:

W programie wyróżniono pięć bloków modułów kształcenia.

Blok W

Blok modułów wprowadzających, których celem jest uaktualnienie i rozwinięcie podstawowej wiedzy z kognitywistyki. Moduły w tym bloku są wspólne dla obu „ścieżek tematycznych”.
W szczególności w pierwszym semestrze przewidziane są po trzy moduły wprowadzające do każdej ze ścieżek, w sumie sześć modułów, spośród których studenci wybierają dowolne cztery (a jeśli wybiorą więcej, dodatkowe punkty ECTS wliczane są do puli bloku F). Poza tym wyborem zajęcia
w ramach bloku W są obligatoryjne i odpowiada im 29 punktów ECTS.

Blok T

Blok „ścieżek tematycznych”, czyli moduły metodologiczno-praktyczne, których celem jest zapoznanie studentów z metodami stosowanymi w danej dyscyplinie i ich zastosowaniami, a także moduły pogłębiające znajomość podstaw teoretycznych tych metod. Moduły w tym bloku są obligatoryjne w ramach wybranej przez studenta ścieżki. Wyboru ścieżki studenci dokonują pod koniec pierwszego semestru, a zajęcia „ścieżkowe” odbywają się przede wszystkim w drugim semestrze i odpowiada im 17 punktów ECTS.

Blok F

Blok zajęć fakultatywnych, czyli moduły oferujące przedmioty do wyboru. Odpowiadają im 24 punkty ECTS. Oprócz przedmiotów fakultatywnych stworzonych specjalnie z myślą o tym kierunku, jako fakultety mogą być zaliczane wybrane inne zajęcia oferowane na współpracujących wydziałach/instytutach. Ponadto — co ważne — przedmioty z bloku T dla jednej ścieżki mogą być zaliczane przez studentów z drugiej ścieżki jako przedmioty fakultatywne. Ta pula wykorzystywana jest również do uzupełniania ewentualnych różnic programowych w przypadku studentów, którzy nie są absolwentami studiów licencjackich z Kognitywistyki na UW.

Blok K

Blok modułów kierunkowych, czyli:

  • seminarium magisterskie (cztery semestry: 2+4+4+6 = 16 ECTS): na pierwszym semestrze w postaci prezentacji przez potencjalnych promotorów swoich pracowni, projektów, tematów, a na kolejnych semestrach w postaci seminariów danej „ścieżki” (lub w spójnych grupach tematycznych), na których monitorowane będą postępy studentów oraz omawiane badania prowadzone w partycypujących pracowniach.
  • pracownia badawcza (od drugiego semestru: 4+9+9 = 22 ECTS): udział w pracach promotora i jego zespołu wykraczający poza badania własne studenta potrzebne do pracy magisterskiej (opracowywanie metod, zbieranie danych, analiza wyników, ewentualnie praca w szerszym projekcie badawczym promotora); studenci na pierwszym semestrze seminarium magisterskiego dowiadywaliby się, jakie możliwości oferują poszczególne pracownie, jakiego rodzaju aktywności oczekują i jakie umiejętności studenci w danej pracowni nabędą. Pełne zaangażowanie studentów w prace zespołu zaczynałoby się na drugim roku, po zaliczeniu większości przedmiotów „ścieżkowych”. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika studiów i opiekuna pracy magisterskiej, możliwy jest udział w pracowni badawczej innej niż oferowana przez promotora.
  • praktyki: na trzecim i/lub czwartym semestrze, minimum 90 godzin za 6 punktów ECTS. Praktyki mogą mieć charakter badawczy (w projektach innych, niż oferowane przez pracownię badawczą wybraną przez studenta) lub odbywać się w firmie prowadzącej prace, w których może być wykorzystana wiedza kognitywistyczna.

Blok O

Blok modułów ogólnych: przedmioty ogólnouniwersyteckie (6 punktów ECTS). Ta pula wykorzystywana jest też do zrealizowania zajęć BHP i POWI (po 0,5 ECTS) w przypadku studentów, którzy nie zaliczyli podobnych zajęć na studiach I stopnia.


Program studiów z podziałem na semestry:

Semestr I

BlokNazwa przedmiotuLiczba godzinPunkty ECTSForma zajęćForma zaliczenia
Liczba punktów ECTS z zajęć obligatoryjnych w semestrze26
WZaawansowane zagadnienia w kognitywistyce303wykładegzamin
WStatistical methods and models in
experimental design
605ćwiczeniazaliczenie na ocenę
WPython dla kognitywistów454wykład + ćwiczeniazaliczenie na ocenę
Wobl.*Introduction to modelling of cognitive
processes
303wykładegzamin
Wobl.*Wstęp do modelowania znaczenia303seminariumzaliczenie na ocenę
Wobl.*Wstęp do teorii składniowych303seminariumzaliczenie na ocenę
Wneuro.*Developmental cognitive neuroscience 303wykładegzamin
Wneuro.*Wprowadzenie do metod neurokognitywistyki303wykładegzamin
Wneuro.*Wprowadzenie do anatomii czynnościowej OUN303seminariumzaliczenie na ocenę
KSeminarium magisterskie I152seminariumzaliczenie

Semestr II

ŚcieżkaBlokNazwa przedmiotuLiczba godzinPunkty ECTSForma zajęćForma zaliczenia
Liczba punktów ECTS z zajęć obligatoryjnych w semestrze **22
Neuro.TMetody badań i planowanie eksperymentów w neurokognitywistyce606wykład + ćwiczeniazaliczenie na ocenę
Neuro.TMatlab w badaniach neurokognitywistycznych303ćwiczeniazaliczenie na ocenę
Neuro.TNeuropsychologia poznawcza605wykład + seminariumegzamin + zaliczenie na ocenę
Obl.TModelowanie procesów poznawczych II605wykład + seminariumegzamin + zaliczenie na ocenę
Obl.TPrzetwarzanie języka naturalnego605wykład + ćwiczeniaegzamin + zaliczenie na ocenę
Obl.TUczenie maszynowe454wykład + ćwiczeniazaliczenie na ocenę
KPracownia badawcza I304praktykizaliczenie na ocenę
KSeminarium magisterskie II304seminariumzaliczenie

Semestr III

ŚcieżkaBlokNazwa przedmiotuLiczba godzinPunkty ECTSForma zajęćForma zaliczenia
Liczba punktów ECTS z zajęć obligatoryjnych w semestrze21
Neuro.TPsychofizjologia i neuronauka303ćwiczeniazaliczenie na ocenę
Obl.TTeoria informacji303wykładegzamin
WFilozofia nauki dla kognitywistów303seminariumzaliczenie na ocenę
WCritical Reading & Academic Writing302seminariumzaliczenie na ocenę
KPracownia badawcza II609praktykizaliczenie na ocenę
KSeminarium magisterskie III304seminariumzaliczenie

Semestr IV

BlokNazwa przedmiotuLiczba godzinPunkty ECTSForma zajęćForma zaliczenia
Liczba punktów ECTS z zajęć obligatoryjnych w semestrze **21
KPraktyki ***906praktykizaliczenie
KPracownia badawcza III609praktykizaliczenie na ocenę
KSeminarium magisterskie IV306seminariumzaliczenie na ocenę

* Spośród tych sześciu przedmiotów student musi zrealizować dowolne cztery.

** Zajęcia fakultatywne i ogólnouniwersyteckie realizowane są przez studenta w taki sposób, aby na danym etapie studiów (roku) liczba punktów z nich uzyskanych pozwoliła dopełnić łączną liczbę zdobytych punktów do 60 ECTS.

*** Student realizuje praktyki w trzecim lub czwartym semestrze.