Zasady procesu dyplomowania

Szczegółowe zasady procesu dyplomowania na kierunku Kognitywistyka

§ 1

Zasady wyboru opiekuna pracy dyplomowej

1. Student dokonuje wyboru opiekuna pracy dyplomowej z grona nauczycieli akademickich uprawnionych do kierowania pracami zgodnie z zasadami określonymi w § 24 ust. 1 i 2 Regulaminu Studiów na UW (Uchwała nr 441 Senatu UW z dnia 19 czerwca 2019 r.). Wybór ten zostaje zgłoszony koordynatorowi seminarium dyplomowego oraz potwierdzony przez osobę kierującą pracą nie później niż do końca przedostatniego semestru studiów w wypadku studiów I stopnia i nie później niż do końca pierwszego semestru studiów w wypadku studiów II stopnia.

2. Rada Dydaktyczna na wniosek studenta może upoważnić do kierowania pracą dyplomową specjalistę spoza Uniwersytetu Warszawskiego. W takim wypadku Rada Dydaktyczna powołuje jednocześnie uprawnionego nauczyciela akademickiego z jednostek prowadzących kierunek, wskazując opiekuna głównego i opiekuna pomocniczego oraz ustalając podział pracy opiekunów.

§ 2

Zasady wyboru tematu pracy dyplomowej

1. Temat pracy dyplomowej ustala student w porozumieniu z opiekunem pracy.

2. Temat pracy dyplomowej musi być zgodny z profilem studiów, poziomem kształcenia oraz dyscypliną lub dyscyplinami, do których kierunek studiów jest przyporządkowany.

3. Osoby kierujące pracami dyplomowymi i tematy prac dyplomowych podlegają zatwierdzeniu przez Radę Dydaktyczną, i muszą zostać zgłoszone do Rady za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie jednostki dydaktycznej organizującej kształcenie na danym kierunku studiów nie później niż do końca przedostatniego semestru zajęć w przypadku studiów pierwszego stopnia i nie później niż do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych drugiego semestru w przypadku studiów magisterskich.

4. Zmiana tematu pracy dyplomowej następuje na podstawie wniosku złożonego przez studenta i zaopiniowanego przez osobę kierującą pracą.

5. Zmiana tematu każdorazowo wymaga akceptacji Rady Dydaktycznej.

6. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana osoby kierującej pracą. Wniosek o zmianę opiekuna pracy zatwierdza Rada Dydaktyczna.

§ 3

Wymagania merytoryczne wobec pracy dyplomowej

1. Zasady dotyczące pracy licencjackiej

1) Praca licencjacka świadczy o przygotowaniu studenta do prowadzenia badań naukowych.
2) Praca licencjacka powinna mieć charakter przeglądowo-badawczy – powinna polegać na formułowaniu i weryfikowaniu przez studenta hipotez lub tez badawczych z wykorzystaniem obserwacji, analiz materiałów źródłowych, badań teoretycznych lub empirycznych.
3) Praca licencjacka musi spełniać określone kryteria formalne i merytoryczne. Student powinien wykazać się umiejętnością gromadzenia, weryfikacji i doboru źródeł bibliograficznych, znajomością i umiejętnością praktycznego zastosowania na wybranym przez siebie korpusie badawczym nowoczesnych metod i narzędzi badawczych z danej dyscypliny lub dyscyplin, a także umiejętnością właściwego
uporządkowania swojej wypowiedzi (kompletność tez, podział treści, kolejność rozdziałów itp.).
4) Część merytoryczna pracy licencjackiej powinna składać się z wprowadzenia teoretycznego, opisu metod i procedur użytych w przeprowadzonych badaniach, wyników i ich omówienia oraz wniosków.

2. Zasady dotyczące pracy magisterskiej

1) Praca magisterska świadczy o umiejętności samodzielnego prowadzenia badań naukowych przez studenta.
2) Praca magisterska powinna mieć charakter badawczy: eksperymentalny, programistyczny, obliczeniowy lub analityczny.
3) Część teoretyczna pracy powinna zawierać opis kontekstu teoretycznego stanowiącego wyczerpujący zbiór przesłanek dla formułowanych tez lub hipotez, obejmujący rzetelny przegląd współczesnej literatury tematu.
4) Część badawcza powinna opisywać metodę w sposób pozwalający na replikację badania. Wyniki pomiarów i obserwacji powinny być poddane analizom za pomocą zaawansowanych metod dostosowanych do specyfiki badanych zjawisk.
5) Część podsumowująca powinna przede wszystkim zawierać zapis wnioskowania prowadzącego do weryfikacji sformułowanych wcześniej tez, hipotez lub wyników modelu obliczeniowego. Zaleca się, by na podstawie uzyskanych wyników podejmowane były próby formułowania nowych problemów badawczych w granicach przyjętego modelu teoretycznego.

3. Jako pracę magisterską można przedstawić artykuł naukowy spełniający następujące warunki:

1) Artykuł musi zostać przygotowany przez studenta samodzielnie bądź we współautorstwie jako pierwszy autor, przy czym nakład pracy studenta musi obejmować przygotowanie i przeprowadzenie badań opisanych w artykule, samodzielne przeprowadzenie analiz statystycznych i napisanie tekstu (procentowo udział ten powinien przekraczać 60%);
2) Artykuł musi zostać opublikowany lub przyjęty do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym, któremu w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypisano co najmniej 70 punktów.
3) Wniosek o uznanie opublikowanego artykułu naukowego za pracę magisterską powinien zostać złożony do Rady Dydaktycznej. Do wniosku powinny zostać dołączone ewentualne oświadczenia pozostałych współautorów artykułu precyzyjnie określające ich nakład pracy wniesiony w powstanie tekstu.

§ 4

Wymagania formalne wobec pracy dyplomowej

1. Zasady dotyczące pracy licencjackiej

1) Praca licencjacka może być przygotowana w języku polskim lub języku angielskim, w objętości uzgodnionej z opiekunem pracy.
2) Oprócz części merytorycznej praca licencjacka powinna zawierać stronę tytułową, streszczenie (100-200 słów), spis treści, spis literatury cytowanej oraz ewentualne załączniki.
3) Trzy pierwsze strony pracy licencjackiej (w tym strona tytułowa) powinny być przygotowane zgodnie z wytycznymi opublikowanymi przez właściwy organ UW i wzorem zawartym na stronie jednostki dydaktycznej organizującej kształcenie na kierunku.

2. Zasady dotyczące pracy magisterskiej

1) Praca magisterska jest przygotowywana w języku angielskim, w objętości uzgodnionej z opiekunem pracy.
2) Praca magisterska powinna zostać przygotowana zgodnie ze standardami edytorskimi właściwymi dla danego obszaru kognitywistyki.
3) Oprócz części merytorycznej praca magisterska powinna zawierać stronę tytułową, streszczenie (100-200 słów), spis treści, spis literatury cytowanej oraz ewentualne załączniki.
4) Trzy pierwsze strony pracy magisterskiej (w tym strona tytułowa) powinny być przygotowane zgodnie z wytycznymi opisanymi w Zarządzeniu Rektora UW z dnia 18 maja 2006 r. i wzorem zawartym na stronie jednostki dydaktycznej organizującej kształcenie na kierunku.

§ 5

Zadania nauczyciela akademickiego kierującego pracą dyplomową

1. Nauczyciel akademicki w danym roku akademickim może kierować maksymalnie 9 pracami dyplomowymi (w tym co najwyżej 6 pracami magisterskimi). Rada Dydaktyczna w uzasadnionych przypadkach może zwiększyć ten limit.

2. Rada Dydaktyczna rekomenduje kierownikom jednostek organizacyjnych sposób określenia minimalnego nakładu pracy nauczyciela akademickiego związanego z kierowaniem pracą dyplomową i określenia sposobu uwzględniania tego nakładu pracy w rozliczeniu godzin regularnych i nieregularnych.

3. Osoba kierująca pracą dyplomową nadzoruje postępy powstawania pracy tak, by umożliwić napisanie jej zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w §§ 3 i 4. W szczególności osoba kierująca pracą dyplomową:
a) dba o poprawność merytoryczną, metodyczną i formalną pracy;
b) systematycznie spotyka się ze studentem.

4. Osoba kierująca pracą ma obowiązek dwa razy przeczytać pracę i udzielić studentowi na temat danej wersji szczegółowych informacji zwrotnych.

5. W przypadku, kiedy pracą kieruje więcej niż jedna osoba, kierujący dzielą się zadaniami wymienionymi w ust. 3 i 4.

§ 6

Kryteria oceny pracy dyplomowej

1. Każda praca dyplomowa oceniana jest osobno przez opiekuna i recenzenta wyznaczonego przez KJD.

2. W wypadku, kiedy pracą kieruje więcej niż jedna osoba, główny opiekun pracy sporządza recenzję i wystawia ocenę (w porozumieniu z opiekunem pomocniczym).

3. Niezależną ocenę wystawia recenzent pracy, sporządzając swoją recenzję.

4. Recenzje pracy powinny w sposób rzeczowy, kompletny i trafny uzasadniać wystawioną ocenę.

5. Opiekun i recenzent pracy dokonują oceny, stosując skalę ocen określoną w § 34 ust. 2. Regulaminu Studiów na UW.
1) Ocena dokonywana jest przez wypełnienie formularza recenzji pracy dyplomowej w Archiwum Prac Dyplomowych.
2) Formularz recenzji, zawierający szczegółowe kryteria oceny, stanowi załącznik 1 do niniejszych Zasad.

§7

Termin udostępniania studentom recenzji prac dyplomowych

1. Recenzje prac dyplomowych wprowadzane są do systemu elektronicznego i udostępniane studentowi nie później niż 3 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

2. Na uzasadniony wniosek studenta i za zgodą KJD termin wymieniony w ust. 1 może zostać skrócony.

§ 8

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego

1. Egzamin dyplomowy przeprowadza komisja powołana przez KJD, w skład której wchodzą co najmniej trzy osoby: przewodniczący wskazany przez KJD, kierujący pracą dyplomową oraz recenzent. Szczegółowe zasady określa § 49 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

2. W komisji egzaminacyjnej ma prawo zasiadać współkierujący pracą z prawem zadawania pytań.

3. Celem egzaminu dyplomowego jest sprawdzenie umiejętności dyplomanta z zakresu szeroko rozumianej problematyki związanej z obszarem, w którym mieści się jego praca dyplomowa, a w szczególności umiejętności interdyscyplinarnego ujęcia tej problematyki, z wykorzystaniem aparatu pojęciowego i metodologicznego różnych dyscyplin wchodzących w skład kognitywistyki.

4. Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w formie ustnej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu z wykorzystaniem komunikatorów elektronicznych. Decyzję w tej sprawie podejmuje KJD.

5. Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: prezentacji pracy przez studenta oraz części, w której student udziela odpowiedzi na przygotowane przez komisję pytania.

6. Komisja przygotowuje trzy pytania egzaminacyjne sprawdzające realizację efektów uczenia się przewidzianych dla danego programu studiów, przy czym jedno pytanie dotyczy zagadnień poruszanych w pracy dyplomowej, pozostałe pytania dotyczą problemów z obszaru, w którym mieści się praca dyplomowa.

7. Ocena końcowa egzaminu dyplomowego ustalana jest jako średnia arytmetyczna z ocen odpowiedzi na wszystkie pytania oraz oceny z prezentacji.

8. Niezaliczony egzamin dyplomowy student jest zobowiązany powtórzyć w całości w terminie wyznaczonym przez KJD.

9. Zadaniem przewodniczącego komisji jest sporządzenie protokołu, który podpisują członkowie komisji egzaminacyjnej, oraz nadzór nad przebiegiem egzaminu oraz kompletnością dokumentacji.

§ 9

Szczegółowe zasady monitorowania procesu dyplomowania

1. Rada Dydaktyczna powołuje na okres trwania swojej kadencji Zespół ds. monitorowania procesu dyplomowania. Wszyscy studenci i nauczyciele akademiccy kierować mogą pisemne oceny i wnioski dotyczące systemu dyplomowania do Zespołu.

2. Zespół ds. monitorowania procesu dyplomowania:

1) analizuje zgodność procedury, wyników i dokumentacji egzaminów dyplomowych z przyjętymi przez Radę zasadami przeprowadzania tych egzaminów,
2) w przypadkach, w których zgłoszone zostały wątpliwości, albo gdy różnica w ocenie między recenzentem a kierującym pracą wyniosła co najmniej dwa stopnie, przeprowadza analizę recenzji i oceny pracy dyplomowej z uwzględnieniem kryteriów materialnych (takich jak rzeczowość i trafność uzasadnienia oceny pracy dyplomowej);

3. Zespół może wspierać się opiniami członków komisji dyplomowych i niezależnych specjalistów.

4. W ciągu miesiąca od rozpoczęcia roku akademickiego Zespół ds. monitorowania procesu dyplomowania przygotowuje ocenę funkcjonowania systemu dyplomowania wraz z ewentualnymi wnioskami o wprowadzenie zmian i przedstawia ją Radzie Dydaktycznej. Podstawą oceny są dane zewidencjonowane w systemie informatycznymi aktach studenta, opinie i wnioski kierowane do Zespołu przez studentów i nauczycieli akademickich oraz analizy recenzji i dokumentacji egzaminów.

§10

Procedury wdrażania działań naprawczych lub doskonalących proces dyplomowania

1. Analizy, o których mowa w pkt. 2 § 9, dokonywane są corocznie w odniesieniu do poprzedniego roku akademickiego.

2. Raport zawierający wyniki analiz oraz informację o planowanych działaniach naprawczych lub doskonalących proces dyplomowania Rada Dydaktyczna przesyła do Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia do końca semestru następującego po roku akademickim będącym przedmiotem tych analiz.

Załącznik 1. Schemat recenzji w APD
Uwaga: każdy punkt odpowiada obowiązkowemu pytaniu otwartemu, chyba że w nawiasie kwadratowym zapisano inaczej.

Praca licencjacka

1. Ocena merytoryczna pracy: właściwy dobór i weryfikacja źródeł bibliograficznych, właściwe wykorzystanie odpowiednich metod i narzędzi badawczych

2. Ocena uporządkowania pracy: kompletność tez, podział treści, kolejność rozdziałów itp. (praca powinna składać się z wprowadzenia teoretycznego, opisu metod i procedur użytych w przeprowadzonych badaniach, wyników i ich omówienia oraz wniosków)

3. Ocena formalnej strony pracy: sformułowanie tytułu, spis treści, bibliografia, język, tabele, wykresy, przypisy, odsyłacze

4. Czy praca świadczy o przygotowaniu studenta do prowadzenia badań naukowych? (UWAGA: tylko odpowiedź pozytywna umożliwia pozytywną ocenę pracy) [tak/nie]

5. Czy praca ma charakter interdyscyplinarny i odwołuje się do różnych obszarów kognitywistyki (w zakresie stawianych tez, zastosowanych metod, cytowanej literatury itp.)?

6. Możliwy sposób wykorzystania pracy (np. publikacja, wystąpienie konferencyjne, materiał źródłowy) [pole nieobowiązkowe]

7. Podsumowanie i ocena pracy [pole nieobowiązkowe]

8. Ocena pracy [wybór na skali]

Praca magisterska

1. Ocena części teoretycznej pracy: rzetelny i wyczerpujący przegląd literatury tematu, interdyscyplinarność, właściwe umocowanie tez lub hipotez pracy

2. Ocena części badawczej pracy: właściwy dobór metody i właściwa konstrukcja badania, nowatorstwo, opis metody pozwalający na replikację badania, właściwy dobór i wykorzystanie zaawansowanych metod analitycznych

3. Ocena części podsumowującej: spójność i kompletność wnioskowania i weryfikacji tez, hipotez lub wyników modelu obliczeniowego, sformułowanie nowych problemów badawczych

4. Ocena formalnej strony pracy: sformułowanie tytułu, spis treści, układ i podział pracy, bibliografia, język, tabele, wykresy, przypisy, odsyłacze

5. Czy praca świadczy o umiejętności samodzielnego prowadzenia badań naukowych przez studenta? (UWAGA: tylko odpowiedź pozytywna umożliwia pozytywną ocenę pracy) [tak/nie]

6. Czy praca ma charakter interdyscyplinarny i odwołuje się do różnych obszarów kognitywistyki (w zakresie stawianych tez, zastosowanych metod, cytowanej literatury itp.)?

7. Możliwy sposób wykorzystania pracy (np. publikacja, wystąpienie konferencyjne, materiał źródłowy) [pole nieobowiązkowe]

8. Podsumowanie i ocena pracy [pole nieobowiązkowe]

9. Ocena pracy [wybór na skali]

***

Zespół ds. monitorowania dyplomowania
Joanna Komorowska-Mach <j.komorowska-mach@uw.edu.pl> (Wydział Filozofii)
Joanna Rączaszek-Leonardi <raczasze@psych.uw.edu.pl> (Wydział Psychologii)
Weronika Bagniewska <w.bagniewska@student.uw.edu.pl> (przedstawicielka
studentów)