Program studiów od 2016

Rok IECTSWymiar godzinForma zajęćForma zaliczenia
Semestr 1
Logika i teoria mnogości I560w+ćwegz+z/o
Wprowadzenie do matematyki I560w+ćwegz+z/o
Jak działa mózg: od neuronu do świadomości3,530wegz
Wstęp do kognitywistyki3,530wegz
Wstęp do językoznawstwa ogólnego3,530wegz
Metodologia badań psychologicznych3,530wegz
Psychologia eksperymentalna230ćwz/o
E-learning informatyczny115ćwz/o
Lektorat z języka obcego [‎1]260lektz/o
BHP0,54z
Ochrona własności intelektualnej0,54z
Razem (semestr 1)30353
Semestr 2
Logika i teoria mnogości II560w+ćwegz+z/o
Wprowadzenie do matematyki II560w+ćwegz+z/o
Wstęp do informatyki660w+labegz+z/o
Podstawy statystyki560w+ćwegz+z/o
Psychologia procesów poznawczych I430wegz
Wstęp do filozofii330konwz/o
Lektorat z języka obcego [‎1]260lektz/o
Razem (semestr 2):30360
Razem (rok I):60713
Rok IIECTSWymiar godzinForma zajęćForma zaliczenia
Semestr 3
Psychologia rozwoju poznawczego330wegz
Psychologia procesów poznawczych II330wegz
Filozofia umysłu I430+30w+ćwegz+z/o
Filozofia języka I430+30w+ćwegz+z/o
Programowanie i projektowanie obiektowe430+30w+labegz+z/o
Lingwistyka I430+30w+ćwegz+z/o
Statystyka I ( statystyka I z R oraz Statystyka I - metody statystyczne)430+30lab+ćwz/o+z/o
Pracownia EEG230labz/o
Lektorat z języka obcego [‎1]260lektz/o
Razem (semestr 3):30450
Semestr 4
Psycholingwistyka eksperymentalna330Kz/o
Sztuczna inteligencja530+30w+ćwegz+z/o
Lingwistyka II530+30w+ćwegz+z/o
Analiza sygnałów EEG230labz/o
Metody badania funkcjonującego mózgu230wegz
Lektorat z języka obcego [‎1]260lektz/o
Egzamin certyfikacyjny z języka obcego [‎1]20z/o
Moduł specjalizacyjny I [‎2]9120w/ćw/konw./semegz+z/o
Statystyka II4,530+30
Teoria obliczeń4,530+30
Filozofia języka II4,530+30
Filozofia umysłu II4,530+30
Razem (semestr 4):30390
Razem (rok II):60840
Rok IIIECTSWymiar godzinForma zajęćForma zaliczenia
Etyczne problemy w kognitywistyce (semestr zimowy)330konwz/o
Seminarium licencjackie560semz/o
Licencjacki grupowy projekt badawczy7,5120projz/o
Praktyki licencjackie [3]560praktz
Academic writing + prezentacja danych
(semestr zimowy)
2,530konwz/o
W-F [‎4]390z/o
Przedmioty ogólnouniwersyteckie [‎5]990z/o
Moduł specjalizacyjny II [6]25≥ 210w, ćw, projegz, z/o
Razem (rok III)60≥600
Razem 3 lata:180≥2273
  1. Student może obrać dowolny język obcy w ramach lektoratu i odpowiednio podejść do egzaminu certyfikacyjnego z dowolnego języka. Jednak podstawowym językiem obcym w kognitywistyce jest język angielski, którego znajomość bierna i czynna jest wymagana w programie (por. efekty kształcenia K_U20, K_U21, K_U22). Lektoraty są rozliczane rocznie, a nie semestralnie (w ciągu pierwszego i drugiego roku należy rozliczyć po 120 godzin lektoratu w roku).
  2. Student wybiera przedmioty realizujące przynajmniej 10 punktów ECTS z puli czterech przedmiotów wchodzących w skład Modułu Specjalizacyjnego I. Wszystkie cztery przedmioty oferowane są co roku.
  3. Student może realizować praktyki studenckie od 4-ego semestru studiów.
  4. Student musi zaliczyć przedmiot W-F do końca 5-ego semestru.
  5. Student może zaliczyć przedmioty ogólnouniwersyteckie w dowolnym semestrze.
  6. Student wybiera przedmioty, zdobywając przynajmniej 25 punktów ECTS, z puli przedmiotów składających się na Moduł Specjalizacyjny II. Corocznie podejmowana jest decyzja, które przedmioty specjalizacyjne będą oferowane. Moduł Specjalizacyjny II obejmie co najmniej dziesięć przedmiotów. Student musi, realizując 25 punktów ECTS, jednocześnie zrealizować przynajmniej 210 godzin zajęć Moduły Specjalizacyjnego II. W ramach Modułu Specjalizacyjnego II można zrealizować wcześniej niezaliczane zajęcia z Modułu Specjalizacyjnego I.

Studenci rozliczani są co semestr z uzyskanych wyników i na tej podstawie kwalifikowani na kolejny etap studiów. Piąty semestr rozliczany jest na podstawie przedmiotów „Etyczne problemy w kognitywistyce”, „Academic writing”, WF oraz zrealizowanych w semestrze zimowym zajęć Modułu Specjalizacyjnego II.