Przykładowe drogi zawodowe absolwentów licencjackich studiów kognitywistycznych

a) Analityk (zawody związane z gromadzeniem, analizą i prezentacją danych, zarówno jakościowych, jak i ilościowych)

Absolwenci kognitywistyki będą wyposażeni w praktyczną umiejętność projektowania badań jakościowych i ilościowych. Przedmioty specjalizacyjne poświęcone logice, eksploracji danych, modelowaniu komputerowemu, teorii informacji czy statystyce matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa pozwolą studentom na naukę obróbki i modelowania danych z różnych źródeł i w odmiennych paradygmatach.

b) Twórca poznawczo zoptymalizowanych stron internetowych

Absolwent studiów kognitywistycznych będzie potrafił zarówno stworzyć i oprogramować stronę internetową z użyciem dostępnych mu narzędzi programistycznych. Dzięki nabytym umiejętnościom z zakresu psychologii absolwent będzie w stanie określić cechy interfejsu i wyglądu strony, które mogą utrudnić dostęp do kluczowych funkcji, jak i zaproponować optymalizacje, które usuwają tego rodzaju wady.

c) Specjalista ds. komputerowego przetwarzania języka naturalnego

Absolwent kognitywistyki będzie miał wiedzę lingwistyczną niezbędną do rozpoznawania oraz analizowania struktur języka naturalnego w mowie oraz piśmie. Ponadto będzie miał umiejętności programistyczne pozwalające mu na tworzenie narzędzi komputerowych do obróbki danych lingwistycznych, posiadał będzie także wiedzę statystyczną niezbędną do dokonywania ilościowych analiz danych korpusowych. Wymienione kompetencje pozwalają na zatrudnienie absolwenta w projektach komercyjnych wymagających obróbki i analizy danych lingwistycznych (systemy wyszukiwania, rozpoznawanie mowy, analiza tekstu, eksploracja danych, tłumaczenia maszynowe, systemy dialogowe).

d) Metodyk nauczania języków obcych

Absolwenci po wybraniu odpowiednich przedmiotów specjalizacyjnych będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne, by oceniać efektywność sposobów nauczania języków obcych. Będą potrafili zanalizować i oceniać dobór celów, treści i metod kształcenia pod względem ich skuteczności przy nauce języka.

e) Architekt informacji (User Experience Designer, UX Designer)

Absolwent studiów kognitywistycznych będzie przygotowany do pracy w branży reklamowej, w szczególności jako architekt informacji (UX Designer), czyli osoba odpowiedzialna za projektowanie produktów interaktywnych (stron www, aplikacji, oprogramowania) tak, aby były one intuicyjne i wygodne w obsłudze, za koncept i działanie takiego produktu, a także za płynność interakcji, zrozumiałą terminologię oraz logikę funkcjonowania interfejsu.

f) Pracownik działu HR

Absolwent kognitywistyki będzie miał wiedzę o funkcjonowaniu poznawczym człowieka, w tym procesach percepcji i uwagi. Może być ona skutecznie zastosowana dla potrzeb optymalizacji funkcjonowania organizacji. Dodatkowo znajomość dysfunkcji poznawczych umożliwiać będzie absolwentowi trafne rozpoznawanie i skuteczną korektę nieprawidłowości komunikacyjnych w organizacji.