Efekty kształcenia

Symbol kierunkowych efektów kształceniaEfekty kształcenia
Wiedza: absolwent zna i rozumie
K_W01Zna podstawową terminologię filozoficzną używaną w kognitywistyce i rozumie jej źródła oraz zastosowania w pokrewnych dyscyplinach naukowych.
K_W02Zna podstawową terminologię informatyczną używaną w kognitywistyce i rozumie jej źródła oraz zastosowania w pokrewnych dyscyplinach naukowych.
K_W03Zna podstawową terminologię psychologiczną i neuropsychologiczną używaną w kognitywistyce i rozumie jej źródła oraz zastosowania w pokrewnych dyscyplinach naukowych.
K_W04Zna podstawową terminologię matematyczną używaną w kognitywistyce i rozumie jej źródła oraz zastosowania w pokrewnych dyscyplinach naukowych.
K_W05Zna podstawową terminologię językoznawczą używaną w kognitywistyce i rozumie jej źródła oraz zastosowania w pokrewnych dyscyplinach naukowych.
K_W06Zna podstawową terminologię neurofizjologiczną i neurobiologiczną używaną w kognitywistyce i rozumie jej źródła oraz zastosowania w pokrewnych dyscyplinach naukowych.
K_W07Rozumie, czym jest teoria naukowa i jaka jest jej rola w wyjaśnianiu zjawisk i ich przewidywaniu.
K_W08Rozumie rolę informatyki w modelowaniu zjawisk kognitywnych.
K_W09Rozumie rolę teorii naukowej w wyjaśnianiu zjawisk psychologicznych i ich przewidywaniu.
K_W10Rozumie rolę matematyki w modelowaniu zjawisk kognitywnych.
K_W11Rozumie rolę teorii naukowej w wyjaśnianiu zjawisk językowych i ich przewidywaniu.
K_W12Rozumie rolę teorii naukowej w wyjaśnianiu zjawisk biologicznych i ich przewidywaniu.
K_W13Ma podstawową wiedzę o miejscu kognitywistyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi.
K_W14Ma podstawową wiedzę o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach kognitywistyki z naukami zajmującymi się sztuczną inteligencją i modelowaniem procesów poznawczych.
K_W15Ma podstawową wiedzę o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach kognitywistyki z psychologią poznawczą, społeczną i neuropsychologią.
K_W16Ma podstawową wiedzę o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach kognitywistyki z językoznawstwem.
K_W17Ma podstawową wiedzę o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach kognitywistyki z neurofizjologią oraz neurobiologią.
K_W18Zna różne paradygmaty badawcze wykorzystywane w szeroko rozumianej kognitywistyce. Rozumie problemy metodologiczne związane z interdyscyplinarnością nauk kognitywnych.
K_W19Zna różne paradygmaty programowania, zna ich zalety i ograniczenia przy modelowaniu procesów poznawczych.
K_W20Zna różne paradygmaty badawcze w psychologii poznawczej, rozwojowej i społecznej, z których korzystają nauki kognitywne.
K_W21Zna różne metody matematyczne, w szczególności statystyczne, które służą do analizy danych opisujących zjawiska pozostające w sferze zainteresowań nauk kognitywnych.
K_W22Zna wykorzystywane w szeroko pojętym językoznawstwie różne paradygmaty badawcze, z których korzystają nauki kognitywne.
K_W23Zna różne paradygmaty badawcze w neurofizjologii oraz neurobiologii, z których korzystają nauki kognitywne.
K_W24Zna wykorzystywane w kognitywistyce narzędzia do analizy funkcjonowania umysłu oraz rozumie wady i zalety poszczególnych metod badawczych.
K_W25Zna wykorzystywane w kognitywistyce narzędzia informatyczne do analizy funkcjonowania umysłu oraz rozumie wady i zalety poszczególnych metod.
K_W26Zna wykorzystywane w kognitywistyce narzędzia psychologiczne do analizy funkcjonowania umysłu oraz rozumie wady i zalety poszczególnych metod badawczych.
K_W27Zna wykorzystywane w kognitywistyce narzędzia matematyczne do analizy funkcjonowania umysłu oraz rozumie wady i zalety poszczególnych metod.
K_W28Zna wykorzystywane w kognitywistyce narzędzia językoznawcze do analizy funkcjonowania umysłu oraz rozumie wady i zalety poszczególnych metod badawczych.
K_W29Zna wykorzystywane w kognitywistyce narzędzia biologiczne do analizy funkcjonowania umysłu oraz rozumie wady i zalety poszczególnych metod badawczych.
K_W30Ma podstawową wiedzę na temat psychologicznych i społecznych aspektów rozwoju poznawczego człowieka.
K_W31Ma podstawową wiedzę na temat biologicznych aspektów rozwoju poznawczego człowieka.
K_W32Zna podstawowe koncepcje filozoficzne dotyczące różnych procesów i zdolności poznawczych człowieka.
K_W33Ma uporządkowaną wiedzę na temat psychologicznych podstaw procesów poznawczych człowieka.
K_W34Ma uporządkowaną wiedzę na temat neurofizjologicznych i neurobiologicznych podstaw procesów poznawczych człowieka.
K_W35Wie, w jaki sposób definiuje się język formalny oraz wie, czym jest dowód formalny.
K_W36Rozumie budowę teorii matematycznych, wie, w jaki sposób się buduje struktury i teorie matematyczne, zna sposoby przeprowadzania dowodów matematycznych.
K_W37Zna podstawowe własności języka z punktu widzenia opisu filozoficznego.
K_W38Wie, czym jest język programowania, rozumie, w jaki sposób go konstruuje.
K_W39Zna podstawowe własności języka z punktu widzenia opisu psychologicznego.
K_W40Zna podstawowe własności języka z punktu widzenia opisu lingwistycznego.
K_W41Zna systemy logiki zdań, rachunku predykatów, rachunku zbiorów i relacji oraz podstawowe twierdzenia z tych dziedzin.
K_W42Zna podstawy teorii mnogości i teorii modelu oraz podstawowe twierdzenia z tych dziedzin.
K_W43Zna podstawowe twierdzenia i operacje na macierzach oraz podstawowe twierdzenia z zakresu analizy rzeczywistej i zespolonej.
K_W44Zna najważniejsze idee filozoficzne dotyczące umysłu ludzkiego sprzed rewolucji kognitywnej, rozumie konsekwencje „pierwszej” i „drugiej rewolucji kognitywnej”.
K_W45Zna najważniejsze idee dotyczące poznawczych umiejętności człowieka sprzed rewolucji kognitywnej, rozumie konsekwencje „pierwszej” i „drugiej rewolucji kognitywnej”
K_W46Zna najważniejsze idee dotyczące istoty języka sprzed rewolucji kognitywnej, rozumie założenia językoznawstwa generatywnego i kognitywnego, rozumie konsekwencje „pierwszej” i „drugiej rewolucji kognitywnej”.
K_W47Zna podstawowe pojęcia wykorzystywane w analizie matematycznej.
K_W48Zna podstawowe składniki programów komputerowych w paradygmacie imperatywnym, podstawy programowego paradygmatu programowania oraz narzędzia programistyczne pozwalające tworzyć programy działające w kilku systemach operacyjnych.
K_W49Zna budowę oraz podstawy działania aparatury służącej do pomiaru aktywności mózgu.
K_W50Zna zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy.
K_W51Zna i rozumie podstawowe pojęcia, wartości i zasady etyki prowadzenia badań naukowych.
K_W52Wie, w jaki sposób należy powoływać się na prace badawcze i naukowe przeprowadzane w dużych zespołach lub innych środowiskach. Zna zasady regulujące korzystanie z tzw. własności intelektualnej.
K_W53Zna kwestie etyczne i prawne związane z przechowywaniem i przetwarzaniem danych.
Umiejętności: absolwent potrafi
K_U01Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu kognitywistyki oraz filozofii w celu analizowania i interpretowania na różnych poziomach zagadnień związanych z umysłem i procesami poznawczymi.
K_U02Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu kognitywistyki oraz informatyki w celu analizowania i interpretowania na różnych poziomach zagadnień związanych z umysłem i procesami poznawczymi.
K_U03Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu kognitywistyki oraz powiązanych z nią dyscyplin psychologicznych w celu analizowania i interpretowania na różnych poziomach zagadnień związanych z umysłem i procesami poznawczymi.
K_U04Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu kognitywistyki oraz umiejętności matematyczne w celu analizowania i interpretowania na różnych poziomach zagadnień związanych z umysłem i procesami poznawczymi.
K_U05Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu kognitywistyki oraz nauk zajmujących się analizą języka w celu analizowania i interpretowania na różnych poziomach zagadnień związanych z umysłem i procesami poznawczymi.
K_U06Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu kognitywistyki oraz powiązanych z nią dyscyplin biologicznych w celu analizowania i interpretowania na różnych poziomach zagadnień związanych z umysłem i procesami poznawczymi.
K_U07Potrafi opracować i przeanalizować dane za pomocą znanych mu narzędzi informatycznych.
K_U08Potrafi zbierać, opracowywać i analizować różnego rodzaju dane psychologiczne.
K_U09Potrafi opracować i przeanalizować dane za pomocą znanych mu narzędzi matematycznych, zwłaszcza o charakterze statystycznym.
K_U10Potrafi zbierać, opracowywać i analizować różnego rodzaju dane dotyczące szeroko pojętego języka.
K_U11Potrafi zbierać, opracowywać i analizować różnego rodzaju dane neurofizjologiczne i neurobiologiczne.
K_U12Potrafi za pomocą narzędzi teoretycznych modelować wybrane aspekty działania umysłu.
K_U13Potrafi modelować wybrane aspekty działania umysłu lub procesów poznawczych, wykorzystując do tego wybrane narzędzia informatyczne.
K_U14Potrafi modelować wybrane aspekty działania umysłu lub procesów poznawczych, wykorzystując do tego wybrane narzędzia matematyczne.
K_U15Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego, potrafi zaprojektować, przeprowadzić i zanalizować wyniki badania empirycznego z zakresu nauk kognitywnych.
K_U16Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego, potrafi zaprojektować, przeprowadzić i zanalizować wyniki badania empirycznego z zakresu szeroko rozumianej psychologii poznawczej.
K_U17Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego, potrafi zaprojektować, przeprowadzić i zanalizować wyniki badania empirycznego z zakresu językoznawstwa.
K_U18Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego, potrafi zaprojektować, przeprowadzić i zanalizować wyniki badania empirycznego z zakresu neurofizjologii lub neurobiologii.
K_U19Potrafi wyabstrahować elementy argumentacyjne z wypowiedzi lub tekstu pisanego, zanalizować go metodami formalnymi i nieformalnymi oraz rozpoznać jego ewentualną niepoprawność.
K_U20Potrafi krytycznie przeanalizować i ocenić propozycję teoretyczną z zakresu psychologii poznawczej, potrafi też przeanalizować i ocenić badanie empiryczne z tej dziedziny oraz wyciągane z niego wnioski.
K_U21Potrafi krytycznie przeanalizować i ocenić propozycję teoretyczną z zakresu językoznawstwa, potrafi też przeanalizować i ocenić badanie empiryczne z tej dziedziny oraz wyciągane z niego wnioski.
K_U22Umie ocenić siłę argumentu oraz jego rolę retoryczną, w szczególności perswazyjną lub zmierzającą do manipulacji.
K_U23Potrafi dostrzec wzorce w zachowaniach poznawczych człowieka obserwowalnych na poziomie psychologicznym, badać je i oceniać ich znaczenie.
K_U24Potrafi dostrzec wzorce w zachowaniach językowych człowieka, badać je i oceniać ich znaczenie.
K_U25Potrafi dostrzec wzorce w zachowaniach poznawczych człowieka obserwowalnych na poziomie neurobiologicznym, badać je i oceniać ich znaczenie.
K_U26Potrafi stosować pojęcia i twierdzenia matematyczne w rozwiązywaniu różnych problemów, wykazując się umiejętnością wyboru odpowiednich narzędzi formalnych i technik dowodzenia.
K_U27Potrafi przeprowadzać rozumowania naukowe, rozumiejąc związek między teorią a danymi empirycznymi oraz ograniczenia metod empirycznych.
K_U28Potrafi przeprowadzać rozumowania naukowe charakterystyczne dla nauk psychologicznych, rozumiejąc związek między teorią a danymi empirycznymi.
K_U29Potrafi przeprowadzać rozumowania naukowe charakterystyczne dla nauk o języku, rozumiejąc związek między teorią a danymi empirycznymi.
K_U30Potrafi przeprowadzać rozumowania naukowe charakterystyczne dla neurobiologii, rozumiejąc związek między teorią a danymi empirycznymi.
K_U31Potrafi zwięźle i jasno przedstawić (w mowie i na piśmie) wybrane zagadnienia z zakresu kognitywistyki, podsumowując najważniejsze informacje oraz podając argumenty na rzecz danego rozwiązania.
K_U32Potrafi zwięźle i jasno przedstawić (w mowie i na piśmie) wybrane zagadnienia z zakresu psychologii poznawczej, podsumowując najważniejsze informacje oraz podając argumenty na rzecz danego rozwiązania.
K_U33Potrafi zwięźle i jasno przedstawić (w mowie i na piśmie) wybrane zagadnienia z zakresu językoznawstwa, podsumowując najważniejsze informacje oraz podając argumenty na rzecz danego rozwiązania.
K_U34Potrafi dowodzić podstawowe twierdzenia z zakresu logiki zdaniowej i rachunku predykatów oraz za ich pomocą badać zdania języka naturalnego.
K_U35Potrafi dowodzić podstawowe twierdzenia z zakresu teorii mnogości i logiki I rzędu oraz za ich pomocą badać zdania języka naturalnego.
K_U36Potrafi pisać proste programy w języku Python przetwarzające dane wejściowe; w szczególności potrafi oprogramować prosty eksperyment psychologiczny oraz przetwarzać dane źródłowe za pomocą własnoręcznie stworzonego oprogramowania.
K_U37Potrafi napisać i skompilować prosty program z użyciem imperatywnego paradygmatu programowania. Potrafi dokonać obiektowej analizy problemów programistycznych oraz zaprojektować program w paradygmacie obiektowym na podstawie tej analizy.
K_U38Potrafi oceniać efektywność konkurencyjnych systemów uczenia maszynowego oraz przeprowadzać wnioskowania na reprezentacji logicznej zdań.
K_U39Umie posługiwać się technikami matematycznymi niezbędnymi z punktu widzenia studiów kognitywistycznych, w szczególności korzystać z elementarnych pojęć kombinatoryki oraz rachunku prawdopodobieństwa.
K_U40Umie posługiwać się technikami matematycznymi niezbędnymi z punktu widzenia studiów kognitywistycznych, w szczególności bardziej zaawansowanymi pojęciami analizy matematycznej, algebry liniowej oraz matematyki dyskretnej.
K_U41Potrafi zaplanować proste eksperymenty badawcze, korzystając z urządzeń służących do pomiaru aktywności mózgu.
K_U42Potrafi zastosować wiedzę na temat procesów poznawczych człowieka do oceny sytuacji życia codziennego w tym problemów etycznych, będąc jednocześnie otwartym na możliwe różnice w poglądach i stylach życia.
K_U43Ma świadomość zasad etycznych i uznanych procedur postępowania w wypadku badań prowadzonych z udziałem ludzi i zwierząt. Potrafi je stosować podczas własnych badań i projektów grupowych.
K_U44Potrafi znaleźć materiały z zakresu filozofii (wyniki przeprowadzonych już analiz, literaturę monograficzną i podręcznikową) na interesujący go temat.
K_U45Potrafi korzystać z dokumentacji narzędzi programistycznych w celu znalezienia rozwiązań problemów programistycznych.
K_U46Potrafi znaleźć materiały z zakresu psychologii poznawczej (wyniki przeprowadzonych już badań, literaturę monograficzną i podręcznikową) na interesujący go temat.
K_U47Potrafi znaleźć materiały z zakresu językoznawstwa (wyniki przeprowadzonych już badań i analiz), literaturę monograficzną i podręcznikową) na interesujący go temat.
K_U48Potrafi w języku polskim i angielskim przygotować plakat konferencyjny dotyczący wybranego zagadnienia lub wyników badań z zakresu kognitywistyki i go przedstawić.
K_U49Potrafi przygotować wystąpienie publiczne w języku polskim i angielskim dotyczące wybranego zagadnienia z zakresu kognitywistyki.
K_U50Potrafi napisać w języku polskim i angielskim różnego rodzaju prace pisemne, w których umie zreferować problem, omówić wybrane badania i przeprowadzić analizę wniosków z nich płynących, zreferować cudzą argumentację, przedstawić własne argumenty za daną tezą.
K_U51Zna przynajmniej jeden język obcy na poziomie B2 ESOKJ.
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
K_K01Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.
K_K02Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania.
K_K03Potrafi pracować zespołowo.
K_K04Rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter.
K_K05 Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób.
K_K06Rozumie problemy etyczne związane z rozwojem wiedzy i techniki z zakresu neuronauk oraz organizacją i przeprowadzaniem badań naukowych w tej dziedzinie.
K_K07Potrafi w sposób jasny i precyzyjny tłumaczyć zagadnienia z zakresu kognitywistyki.
K_K08Potrafi w sposób jasny i precyzyjny argumentować za wybranym stanowiskiem lub przeciw niemu
K_K09Umie przedstawić wybrane zagadnienie na szerszym forum, dopasowując swój wywód do grona odbiorców.
K_K10Potrafi brać udział w rzeczowej dyskusji, umie wypracowywać kompromisy i określać wspólne stanowisko.
K_K11Umie zachować się kulturalnie podczas dyskusji, nie obrażając innych jej uczestników.
K_K12Wie, w jaki sposób może wykorzystać nabytą na studiach wiedzę i zdobyte umiejętności na rynku pracy.