Efekty kształcenia

Symbol kierunkowych efektów kształceniaEfekty kształcenia
Wiedza
K_W01Zna podstawową terminologię używaną w kognitywistyce i rozumie jej źródła oraz zastosowania w pokrewnych dyscyplinach naukowych.
K_W02Rozumie, czym jest teoria naukowa i jaka jest jej rola w wyjaśnianiu zjawisk i ich przewidywaniu.
K_W03Ma podstawową wiedzę o miejscu kognitywistyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi (psychologią, językoznawstwem, filozofią, naukami zajmującymi się sztuczną inteligencją, neuronauką).
K_W04Zna różne paradygmaty badawcze w psychologii poznawczej i szeroko rozumianej kognitywistyce.
K_W05Zna wykorzystywane w kognitywistyce narzędzia do analizy funkcjonowania umysłu oraz rozumie wady i zalety poszczególnych metod badawczych.
K_W06Wie, jakimi rodzajami metod badawczych posługuje się kognitywistyka.
K_W07Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju poznawczego człowieka zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym.
K_W08Ma uporządkowaną wiedzę na temat procesów poznawczych człowieka, ich podstaw neurobiologicznych, psychicznych oraz zna ich analizę filozoficzną.
K_W09Rozumie budowę teorii matematycznych, potrafi użyć metod formalnych do budowy i analizy prostych modeli w szeroko pojętych naukach kognitywnych.
K_W10Zna podstawowe charakterystyki języka zarówno od strony opisu formalnego, lingwistyki, psychologii, jak i filozofii.
K_W11Zna systemy logiki zdań, rachunku predykatów i podstawy teorii mnogości oraz podstawowe twierdzenia z tych dziedzin.
K_W12Zna podstawowe twierdzenia i operacje na macierzach
oraz podstawowe twierdzenia z zakresu analizy rzeczywistej i zespolonej.
K_W13Zna najważniejsze idee filozoficzne dotyczące umysłu i poznawczych umiejętności człowieka sprzed rewolucji kognitywnej, rozumie konsekwencje „pierwszej” i „drugiej rewolucji kognitywistycznej”.
K_W14Zna podstawowe pojęcia wykorzystywane w analizie matematycznej, logice oraz teorii mnogości.
K_W15Zna podstawowe składniki programów komputerowych w paradygmacie imperatywnym, podstawy programowego paradygmatu programowania oraz narzędzia programistyczne pozwalające tworzyć programy działające w kilku systemach operacyjnych.
K_W16Zna budowę oraz podstawy działania aparatury służącej do pomiaru aktywności mózgu.
K_W17Zna zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy.
K_W18Zna i rozumie podstawowe pojęcia, wartości i zasady etyki prowadzenia badań naukowych.
K_W19Wie, w jaki sposób należy powoływać się na prace badawcze i naukowe przeprowadzane w dużych zespołach lub innych środowiskach. Zna zasady regulujące korzystanie z tzw. własności intelektualnej.
K_W20Zna kwestie etyczne i prawne związane z przechowywaniem i przetwarzaniem danych.
K_W21Wie, w jakich zawodach może wykorzystać wiedzę zdobytą na studiach.
Umiejętności
K_U01Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu kognitywistyki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania na różnych poziomach zagadnień związanych z umysłem i procesami poznawczymi.
K_U02Potrafi zbierać, opracowywać i analizować dane różnego rodzaju i z odmiennych źródeł.
K_U03Potrafi za pomocą modeli formalnych modelować wybrane aspekty działania umysłu.
K_U04Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego, potrafi zaprojektować, przeprowadzić i zanalizować wyniki badania empirycznego z zakresu nauk kognitywnych.
K_U05Potrafi wyabstrahować elementy argumentacyjne z wypowiedzi lub tekstu pisanego, zanalizować go metodami formalnymi i nieformalnymi oraz rozpoznać jego ewentualną niepoprawność.
K_U06Umie ocenić siłę argumentu oraz jego rolę retoryczną, w szczególności perswazyjną lub zmierzającą do manipulacji.
K_U07Potrafi dostrzec wzorce w zachowaniach poznawczych człowieka, badać je i oceniać ich znaczenie.
K_U08Potrafi stosować pojęcia i twierdzenia matematyczne w rozwiązywaniu różnych problemów, wykazując się umiejętnością wyboru odpowiednich narzędzi formalnych i technik dowodzenia.
K_U09Potrafi analizować i modelować przebieg procesów poznawczych człowieka.
K_U10Potrafi przeprowadzać rozumowania naukowe, rozumiejąc związek między teorią a danymi empirycznymi.
K_U11Potrafi zwięźle i jasno przedstawić (w mowie i na piśmie) wybrane zagadnienia z zakresu kognitywistyki, podsumowując najważniejsze informacje oraz podając argumenty na rzecz danego rozwiązania.
K_U12Potrafi dowodzić podstawowe twierdzenia z zakresu teorii mnogości oraz logiki zdaniowej i logiki I rzędu oraz za ich pomocą badać zdania języka naturalnego.
K_U13Potrafi napisać i skompilować prosty program z użyciem imperatywnego paradygmatu programowania. Potrafi dokonać obiektowej analizy problemów programistycznych oraz zaprojektować program w paradygmacie obiektowym na podstawie tej analizy.
K_U14Potrafi pisać proste programy w języku Python przetwarzające dane wejściowe; w szczególności potrafi oprogramować prosty eksperyment psychologiczny oraz przetwarzać dane źródłowe za pomocą własnoręcznie stworzonego oprogramowania.
K_U15Potrafi, używając potrzebnych narzędzi formalnych, obliczeniowych oraz znanych sobie pakietów oprogramowania statystycznego i analitycznego analizować dane oraz na tej podstawie proponować wyjaśnienia zjawisk i dokonywać dotyczących ich przewidywań.
K_U16Potrafi zaplanować proste eksperymenty badawcze, korzystając z urządzeń służących do pomiaru aktywności mózgu.
K_U17Potrafi zastosować wiedzę na temat procesów poznawczych człowieka do oceny sytuacji życia codziennego w tym problemów etycznych, będąc jednocześnie otwartym na możliwe różnice w poglądach i stylach życia.
K_U18Ma świadomość zasad etycznych i uznanych procedur postępowania w wypadku badań prowadzonych z udziałem ludzi i zwierząt. Potrafi je stosować podczas własnych badań i projektów grupowych.
K_U19Potrafi znaleźć materiały (wyniki przeprowadzonych już badań, literaturę monograficzną i podręcznikową) na interesujący go temat.
K_U20Potrafi w języku polskim i angielskim przygotować plakat konferencyjny dotyczący wybranego zagadnienia lub wyników badań z zakresu kognitywistyki i go przedstawić.
K_U21Potrafi przygotować wystąpienie publiczne w języku polski i angielskim dotyczące wybranego zagadnienia z zakresu kognitywistyki.
K_U22Potrafi napisać w języku polskim i angielskim różnego rodzaju prace pisemne, w których umie zreferować problem, omówić wybrane badania i przeprowadzić analizę wniosków z nich płynących, zreferować cudzą argumentację, przedstawić własne argumenty za daną tezą.
K_U23Zna przynajmniej jeden język obcy na poziomie B2 ESOKJ.
Kompetencje społeczne
K_K01Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.
K_K02Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania.
K_K03Potrafi pracować zespołowo.
K_K04Rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter.
K_K05 Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób.
K_K06Rozumie problemy etyczne związane z rozwojem wiedzy i techniki z zakresu neuronauk oraz organizacją i przeprowadzaniem badań naukowych w tej dziedzinie.
K_K07Potrafi w sposób jasny i precyzyjny tłumaczyć zagadnienia z zakresu kognitywistyki.
K_K08Potrafi w sposób jasny i precyzyjny argumentować za wybranym stanowiskiem lub przeciw niemu.
K_K09Umie przedstawić wybrane zagadnienie na szerszym forum, dopasowując swój wywód do grona odbiorców.
K_K10Potrafi brać udział w rzeczowej dyskusji, umie wypracowywać kompromisy i określać wspólne stanowisko.
K_K11Umie zachować się kulturalnie podczas dyskusji, nie obrażając innych jej uczestników.
K_K12Wie, w jaki sposób może wykorzystać nabytą na studiach wiedzę i zdobyte umiejętności na rynku pracy.