Dla rozpoczynających studia w 2019

WYMAGANIA PROGRAMOWE dla studentów MISH ubiegających się o DYPLOM LICENCJACKI na kierunku Kognitywistyka prowadzonym przez Wydział Filozofii oraz Wydział Psychologii UW

Student Kolegium MISH, który chce przystąpić do egzaminu licencjackiego na kierunku Kognitywistyka, zobowiązany jest spełnić następujące wymagania:

1. Zaliczenie wymienionych przedmiotów z programu studiów Kognitywistyka lub przedmiotów uznanych przez Dyrektora Kolegium MISH za równoważne:

a) Zajęcia, które muszą zostać zaliczone spośród oferty programowej Kognitywistyki

 ECTSWymiar godzinForma zajęćForma zaliczenia
Semestr I
Jak działa mózg: od neuronu do świadomości3,530wegz
Wstęp do kognitywistyki 3,030wz/o
Suma6,560
Semestr III
Pracownia EEG2,030lab.z/o
Metody badania funkcjonującego mózgu3,030wegz
Lingwistyka I4,030+30w+ćwegz+z/o
Statystyka I z R4,060labz/o
Suma13,0180
Semestr IV
Psycholingwistyka eksperymentalna3,030wegz
Sztuczna inteligencja 5,030+30w+ćwegz+z/o
Lingwistyka II5,030+30w+ćwegz+z/o
Analiza sygnałów EEG2,030labz/o
Suma15180
Semestr V
Etyczne problemy w kognitywistyce3,030konwz/o
Seminarium licencjackie -30semz/o
Suma3,060projz/o
Semestr VI
Seminarium licencjackie 6,030projz/o
Licencjacki grupowy projekt badawczy9,0120projz/o
Praktyki licencjackie5,090praktZ
Suma20,0240

b) Zajęcia, które mogą zostać zaliczone na kierunku Kognitywistyka lub zaliczone na podstawie przedmiotu uznawanego za ich odpowiednik na innym wydziale (konieczna zgoda Dyrektora Kolegium MISH na uznanie przedmiotów spoza programu kognitywistyki za ekwiwalenty)

 ECTSWymiar godzinForma zajęćForma zaliczenia
SumaMin. 65,5 ECTS750
Logika i teoria mnogości I5,030+30w+ćwegz+z/o
Logika i teoria mnogości II5,030+30w+ćwegz+z/o
Wprowadzenie do matematyki I (rachunek prawdopodobieństwa)5,030+30w+ćwegz+z/o
Wprowadzenie do matematyki II (podstawy analizy matematycznej)5,030+30w+ćwegz+z/o
Wstęp do informatyki (Python)6,030+30w+labegz+z/o
Programowanie i projektowanie obiektowe4,030+30w+labegz+z/o
Podstawy statystyki5,030+30w+ćwegz+z/o
Psychologia procesów poznawczych I lub 2min. 3,030wegz
Psychologia rozwoju poznawczego3,030wegz
Metodologia badań psychologicznych3,030wegz
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 3,530wegz
Filozofia języka I lub Filozofia umysłu I4,030+30w+ćwegz+z/o
Moduł specjalizacyjny I [1]4,060w+ćwegz+z/o
a) Statystyka II430+30
b) Teoria obliczeń430+30
c) Filozofia języka II430+30
d) Filozofia umysłu II430+30
d) Wprowadzenie do neuronauki poznawczej430+30
Moduł specjalizacyjny II [2]1090w, ćw, projegz, z/o

Łącznie wymagania na kierunku Kognitywistyka obejmują 1470 godz, tj. 123 p ECTS.

[1] Student wybiera przedmiot realizujący przynajmniej 4 punktów ECTS z puli pięciu przedmiotów wchodzących w skład Modułu Specjalizacyjnego I. Wszystkie pięć przedmiotów oferowanych jest co roku.

[2] Student wybiera przedmioty, zdobywając przynajmniej 10 punktów ECTS, z puli przedmiotów składających się na Moduł Specjalizacyjny II. Corocznie będzie podejmowana decyzja, które przedmioty specjalizacyjne będą oferowane, studenci MISH mogą zaproponować inne przedmioty, które zostaną im zaliczone jako przedmioty tego Modułu.

2. Egzamin licencjacki składa się z (i) przedstawienia prezentacji z wykorzystaniem środków multimedialnych, samodzielnie opracowanego zagadnienia teoretycznego lub praktycznego związanego z tematyką seminarium licencjackiego (pracy licencjackiej) oraz (ii) egzaminu ustnego z zakresu zależnego od profilu seminarium licencjackiego wybranego przez studenta.

3. Lista tutorów dla osób realizujących minimum na kierunku Kognitywistyka będzie wyznaczona przez koordynatora obszarowego w porozumieniu z kierownikiem studiów kognitywistycznych.