Tabela opłat na K2

Wykaz opłat za usługi edukacyjne dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/17 można znaleźć tutaj.


Opłaty za usługi edukacyjne dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18 oraz 2018/19:

Tytuł opłatyWysokość opłaty
Powtarzanie zajęć:
powtarzanie roku studiów1500 zł
powtarzanie w całości przedmiotu (opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych przedmiotowi): 1 punkt ECTS50 zł
powtarzanie pracowni badawczej (opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych przedmiotowi): 1 punkt ECTS50 zł
powtarzanie seminarium dyplomowego (opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych przedmiotowi): 1 punkt ECTS50 zł
powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie kształcenia:

w roku 2017/18 opłata semestralna, w roku 2018/19 opłata roczna
300 zł
Zajęcia nieobjęte planem studiów:
zajęcia nieobjęte planem studiów, niewliczane do limitu określonego w § 2 pkt 13 Regulaminu Studiów, w tym opłata za dodatkowe żetony fakultatywne (opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu): 1 punkt ECTS30 zł
zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku (opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu): 1 punkt ECTS50 zł
zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył (opłata wg liczby punktów ECTS przypisanych do przedmiotu): 1 punkt ECTS75 zł

Opłaty dla cudzoziemców przyjętych na warunkach odpłatności:

Oprócz opłat za powtarzanie zajęć i zajęcia nieobjęte planem studiów, wyszczególnionych powyżej, obowiązują następujące opłaty za studia:
jednorazowa opłata za rok studiów2.900 € *
opłata w dwóch ratach:2.900 € *
  I rata1.450 € *
  II rata1.450 € *
* osoby podejmujące naukę na warunkach odpłatności wnoszą w pierwszym roku nauki opłatę podwyższoną o równowartość 200 €, niezależnie od liczby podjętych kierunków.

Harmonogram wnoszenia opłat za studia dla cudzoziemców przyjętych na warunkach odpłatności w roku akademickim 2018/19:

Opłata za rok studiówsemestr zimowysemestr letni
2.900 €do 28.09.2018
2 x 1450 €do 28.09.2018do 15.02.2019