Kwalifikacja na podstawie ocen

Z wybranych przez kandydata przedmiotów w ogólnym wymiarze godzin dydaktycznych nie przekraczającym 1200 godzin, każda ocena S uzyskana przez kandydata na ukończonych studiach uprawniających do podjęcia studiów drugiego stopnia zostanie przeliczona na punkty rekrutacyjne PR zgodnie ze wzorem:

PR = ∑(Si – Smin) wh/ (Smax – Smin)

gdzie:

 • Smax, Smin — odpowiednio najwyższa i najniższa ocena możliwa do zdobycia (tj. skala ocen, np. od 2 do 5);
 • wi – waga przedmiotu (wg niżej określonych współczynników);
 • hi – liczba godzin przedmiotu (zgodna z suplementem dyplomu lub wypisem ocen ze studiów potwierdzonym przez jednostkę, w której kandydat studiował);
 • Si – ocena zdobyta przez kandydata, przy czym w wypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedną ocenę z danego przedmiotu (np. poprawa oceny, ponowne podejście do egzaminu w kolejnym roku), uwzględnia się dany przedmiot jedynie raz z najwyższą z uzyskanych ocen;
 • i – indeks przedmiotów uwzględnionych w wyliczeniu, przy czym brane pod uwagę będą jedynie przedmioty, które kończą się zaliczeniem na ocenę lub egzaminem.

Punkty rekrutacyjne będą obliczane jako suma ocen (po przeliczeniu) z przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin danego przedmiotu oraz przez współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu. Współczynnik ten wynosi odpowiednio dla przedmiotów:

 • z zakresu matematyki, logiki, informatyki, neuronauk: 1,75
 • z zakresu psychologii, filozofii, lingwistyki, biologii, biochemii, fizyki: 1,5
 • z zakresu chemii, medycyny: 1,0
 • inne przedmioty: 0,0

Jeżeli chodzi o przypisanie współczynnika do przedmiotu, w którego zakresie pojawia się jednocześnie np. matematyka i filozofia, bierze się pod uwagę ten przedmiot tylko raz ze współczynnikiem najwyższym. W sytuacjach wątpliwych (np. czy dany kurs ze statystyki jest przedmiotem matematycznym czy psychologicznym) decyduje kod klasyfikacyjny kierunków kształcenia ISCED.

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć jako załączniki w systemie IRK:

 1. skan suplementu dyplomu lub wypisu ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, potwierdzony przez jednostkę, w której kandydat studiował;
 2. skan oświadczenia podpisanego przez kandydata, zawierający wynik samodzielnie przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych (wg powyższych reguł) w formie tabeli zawierającej przedmioty z suplementu/wypisu ocen ze studiów, które mają współczynnik większy od zera. UWAGA: tabelę najlepiej stworzyć w oparciu o gotowy szablon, stworzony w Excelu i dostępny do pobrania tutaj.

UWAGA: w razie pytań lub wątpliwości związanych z wyliczaniem punktów rekrutacyjnych proszę kontaktować się z dr. Grzegorzem Krajewskim, pisząc na adres k2@uw.edu.pl lub dzwoniąc pod numer 668 481 161.