Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

 Przedmiot wymaganyPrzedmiot wymaganyPrzedmiot wymaganyPrzedmiot wymagany*** 
Język polski
albo
język L1*

Matematyka**Język obcy nowożytnyJeden lub dwa przedmioty do wyboru z: matematyka**, biologia, chemia, fizyka, filozofia, informatyka
Poziom podstawowyx0,6 x0,6 x0,6 -
Poziom rozszerzonyx1x1x1x1
waga = 20% waga = 35%waga = 15%waga = po 15%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

**Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie (w kol. 2 i 4)

***Kandydaci wskazują w kol. 4 obowiązkowo jeden przedmiot. Drugi przedmiot jest dodatkowo punktowany.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 – 10,00 = 100%
8,00 – 8,95 = 90%
7,00 – 7,95 = 75%
6,00 – 6,95 = 60%
5,00 – 5,95 = 45%
4,00 – 4,95 = 30%

WIĘCEJ INFORMACJI