Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

 Przedmiot wymaganyPrzedmiot wymaganyPrzedmiot wymaganyPrzedmiot wymagany 
Język polski
albo
język A*
albo
literature and performance*
MatematykaJęzyk obcy nowożytny
Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, filozofia, fizyka, historia, informatyka, psychologia
Poziom niższy (SL)x 0,6 -x 0,6 -
Poziom wyższy (HL)x 1x 1x 1x 1
waga = 20% waga = 40%waga = 15%waga = 25%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.

Sposób obliczania wyniku końcowego:

(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<