Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

 Przedmiot wymaganyPrzedmiot wymaganyPrzedmiot wymaganyPrzedmiot wymagany*** 
Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*
Matematyka**Język obcy nowożytny
Jeden lub dwa przedmioty do wyboru z: matematyka**, biologia, chemia, filozofia, fizyka, informatyka, psychologia
Poziom niższy (SL)x0,6 x0,6 x0,6 -
Poziom wyższy (HL)x1x1x1x1
waga = 20% waga = 35%waga = 15%waga = po 15%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.

**Matematyka na poziomie wyższym może być wskazana dwukrotnie (w kol. 2 i 4).

***Kandydaci wskazują w kol. 4 obowiązkowo jeden przedmiot. Drugi przedmiot jest dodatkowo punktowany.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

WIĘCEJ INFORMACJI