Kandydaci z maturą zagraniczną

 Przedmiot wymaganyPrzedmiot punktowanyPrzedmiot wymaganyPrzedmiot wymagany 
Język polski
albo
język oryginalny matury*
MatematykaJęzyk obcy nowożytnyJeden przedmiot do wyboru z: biologia, chemia, fizyka i astronomia, filozofia, historia, informatyka, psychologia
waga = 20% waga = 40%waga = 15%waga = 25%

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, prosimy o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego

Termin egzaminu: