Kurs BHP i Ochrony własności intelektualnej

Przypominamy, że kursy BHP oraz Ochrony własności intelektualnej (POWI) są obowiązkowe na pierwszym semestrze studiów. Oba kursy mają formę e-learningową i znajdują się na platformie Kampus.

Szkolenie z Ochrony własności intelektualnej już trwa. W sprawie dopisania do grupy bądź problemów z kursem prosimy o kontakt z Koordynatorem przedmiotu Panem dr Sewerynem Dobrzelewskim (seweryn.dobrzelewski@uw.edu.pl).

Szkolenie BHP jest realizowane w formie zajęć prowadzonych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość (e-learning) za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego https://kampus.come.uw.edu.pl w języku polskim i angielskim.

Materiały dydaktyczne niezbędne do odbycia szkolenia udostępniono bez ograniczenia czasowego w formie czterech modułów. Test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia, składa się z 26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Przedmiot „Szkolenie w
zakresie bhp” zostanie zaliczony po uzyskaniu 14 i więcej poprawnie zaznaczonych odpowiedzi.

Student może przystąpić do rozwiązania testu w następujących terminach:
I tura) 16 listopada 2020  -14 lutego 2021
II tura) 26 lutego 2021 – 7 kwietnia 2021

Dodatkowych terminów poza wyżej wymienionymi nie przewiduje się.

7 marca 2021 kończy się sesja poprawkowa i rozpoczyna rozliczenie semestru zimowego 2020/21, które potrwa do końca marca. Do końca marca mają Państwo czas na realizację obu kursów.

Wyniki zaliczenia zostaną automatycznie przesłane do systemu USOS po zakończonej turze zaliczeń.

W przypadku nie przystąpienia do zaliczenia lub nieukończenia przedmiotu w wyznaczonych wyżej terminach, powtarzanie przedmiotu będzie możliwe w terminie 30 sierpnia – 12 września 2021.

Za powtarzanie każdego z kursów jest pobierana oddzielnie opłata w wysokości 150 zł na podstawie Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021.