Egzaminy dyplomowe – procedura

Zgodnie z zarządzeniem nr 107 Rektora UW (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5435/M.2020.238.Zarz.107.pdf) do 30 września 2020 r. wszystkie egzaminy dyplomowe przeprowadza się wyłącznie w trybie zdalnym. Zasady składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym określa zarządzenie nr 120 Rektora UW

(https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5452/M.2020.255.Zarz.120.pdf).

Obecnie żadne dokumenty związane z egzaminem dyplomowym nie wymagają „tradycyjnego” podpisu, a sam egzamin jest przeprowadzany na platformie GoogleMeet.

PROCEDURA

1. Tytuł pracy zgłasza do sekretariatu kognitywistyki student/studentka na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na naszej stronie ze skanem podpisu opiekuna albo z dołączoną zgodą przesłaną drogą elektroniczną.

2. Po zaakceptowaniu pracy dyplomowej opiekun zwraca się drogą elektroniczną do kierownika studiów – za pośrednictwem sekretariatu właściwego dla kierunku studiów – z prośbą o powołanie komisji egzaminacyjnej. W mailu należy:

(a) podać dane studenta: imię i nazwisko, numer albumu, kierunek studiów;

(b) przedstawić propozycję co najmniej jednego recenzenta pracy;

(c) przedstawić propozycję terminu egzaminu dyplomowego.

3. Po wyznaczeniu przez kierownika studiów (z upoważnienia KJD) recenzenta pracy oraz terminu egzaminu pracownik sekretariatu powiadamia studenta i opiekuna pracy o możliwości złożenia pracy w APD.

4. Student składa w APD pracę dyplomową (plik w formacie PDF) nie później niż 14 dni przed planowanym terminem egzaminu.

5. Po wprowadzeniu przez studenta pliku z pracą do APD opiekun sprawdza dane w APD i następnie zleca badanie pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA).

6. Po zaakceptowaniu raportu z badania antyplagiatowego opiekun zatwierdza oświadczenie kierującego pracą i przekazuje pracę do wystawienia recenzji.

7. Nie później niż 3 dni przed terminem egzaminu opiekun oraz recenzent wystawiają oraz zatwierdzają recenzje pracy.

8. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej przesyła członkom komisji i studentowi link do platformy GoogleMeet, na której odbędzie się egzamin dyplomowy.

 

W załącznikach znajdują się szczegółowe instrukcje przygotowane przez BSS:

– Składanie pracy dyplomowej w APD – instrukcja dla kierującego pracą i recenzenta;

– Instrukcja wewnętrzna Uniwersytetu Warszawskiego badania prac dyplomowych Jednolitym Systemem Antyplagiatowy;

– Protokół z egzaminu dyplomowego w APD – instrukcja dla kierowników jednostek dydaktycznych, przewodniczących i pozostałych członków komisji egzaminów dyplomowych;

– Składanie pracy dyplomowej w APD – instrukcja dla studentów

– Nowe pierwsze strony pracy dyplomowej;

– Wersja angielska zarządzenia nr 120 ze wzorem pierwszych stron w języku angielskim (do wykorzystania w przypadku prac pisanych w języku angielskim).

– Nazwa pliku w APD (w wypadku kognitywistyki w nazwie pliku z pracą zamiast FF powinno się znaleźć: KOG).

instrukcja_opiekun,recenzent_składanie pracy dyplomowej w APD

instrukcja_opiekun_raport antyplagiatowy JSA

instrukcja_komisja_protokół w APD